Et iskemisk hjerneslag oppstår ofte når ustabilt plakk i halspulsåren sprekker, fraktes med blodet og blokkerer en blodåre i hjernen. Risikoen for at det skal sprekke er større når den fettrike kjernen i plakket er stor. MR-bilder kan gi et godt mål på dette fettinnoldet, viser en ny studie fra Oslo universitetssykehus.

34 pasienter som skulle få operert ut alvorlige forkalkninger fra halspulsåren deltok i studien. De ble først undersøkt med MR, og deretter ble resultatene sammenlignet med analyser av selve plakket som ble hentet ut. Det viste seg å være godt samsvar mellom de to metodene når det gjaldt å vurdere størrelsen på den fettrike kjernen i plakkene. Til forskjell fra mange tidligere studier benyttet forskerne en semiautomatisk MR-metode i analysene. Dette gjør vurderingen mer objektiv enn metoder hvor bildene tolkes manuelt.

– Studien tyder på at semiautomatisk segmentering av MR-bilder fra halspulsåren gir et nøyaktig mål på fettinnholdet i plakk. Dette kan være til hjelp når man skal vurdere hvor stabilt plakket er og risikoen for hjerneslag, skriver forskerne. Førsteforfatter er nevrolog Karolina Skagen, som like før sommeren disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

Studien viste også en tendens til at de pasientene som hadde opplevd symptomer fra plakket i løpet av den siste måneden hadde plakk med større fettrik kjerne enn resten av pasientene. Denne sammenhengen var ikke statistisk signifikant, muligens fordi studien hadde relativt få deltakere.

LES OGSÅ:

PET/CT avslører ustabile plakk i halskar

Leave a reply