Dyp venetrombose er blodpropp i årene som frakter blod tilbake til hjertet, og oppstår først og fremst i leggene. Årsakene til tilstanden er komplekse, og det er utfordringer knyttet både til å diagnostisere og å behandle pasienter man mistenker har slik blodpropp. Nå har forskere i Bergen innledet en prosess som kan ende opp med et sett av biomarkører* som vil lette diagnostiseringen av disse pasientene.

Forskerne inkluderte 120 pasienter som ble undersøkt for mulig dyp venetrombose ved Haukeland universitetssjukehus. Etter grundige undersøkelser viste det seg at 28 av disse hadde slik blodpropp. Forskerne sammenlignet nivåene av de endotel*-spesifikke markørene endocan og E-selektin i blodet til disse 28 med nivåene hos resten av pasientene, men nivåene var ikke signifikant forskjellige.

Forskerne delte så pasientene inn i clustere («klaser») basert på en biomarkørprofil de fikk ved å inkludere nivåene av både endocan, E-selektin, betennelsesmarkøren C-reaktivt protein og blodproppmarkøren D-dimer. Her fant de et cluster av pasienter der sannsynligheten var høy for dyp venetrombose, og et cluster der risikoen var veldig lav.

Studien viser dermed hvordan de endotelspesifikke markørene kan inngå som en del av et sett biomarkører som øker sannsynligheten for å stille korrekt diagnose ved mistanke om dyp venetrombose. Dyp venetrombose involverer både aktivering av koagulasjonssystemet og lokale betennelsesresponser, og begge delene kan påvirke endotelet. Basert på resultatene mener forskerne at endocan trolig er en mer relevant biomarkør på dette området enn E-selektin. Forskerne anbefaler nye og større studier som inkluderer flere biomarkører, slik at man på sikt kan få en mer fullstendig biomarkørprofil for pasienter med blodpropp i leggene.

Leave a reply