Høy hvilepuls er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom og henger sammen med tradisjonelle risikofaktorer som kolesterolprofil, blodtrykk, kroppsvekt, fysisk inaktivitet og røyking. Med unntak av kroppsvekt har det vært en reduksjon i alle disse risikofaktorene på befolkningsnivå de siste tiårene, og nå viser data fra Tromsøundersøkelsen at også hvilepulsen vår har sunket vesentlig siden 1980-tallet.

Mer enn 30.000 personer har deltatt på minst én av de fire Tromsøundersøkelsene som er arrangert mellom 1986 og 2007. Hvilepulsen ble målt på samme måte – med et blodtrykksapparat, sittende, etter to minutter med hvile – i alle disse undersøkelsene. Det viste seg at den gjennomsnittlige hvilepulsen sank for hver av de fire undersøkelsene; fra 73,4 og 78,3 i 1986 til 64,7 og 66,4 i 2007 for henholdsvis menn og kvinner. Den største reduksjonen skjedde mellom 2001 og 2007. Resultatene gjaldt alle aldersgrupper, og forskerne fikk tilsvarende resultater også da de kun inkluderte de som hadde deltatt i alle de fire undersøkelsene.

Videre viste det seg at de som hadde hatt størst reduksjon i hvilepuls var de samme personene som hadde gått fra å ha høy til lav risiko for hjerte- og karsykdom ut fra de tradisjonelle risikofaktorene. Endringene i hvilepuls hang sammen med blant annet endringer i fysisk aktivitet, røyking, systolisk blodtrykk, BMI og kolesterolverdier. Hvilepulsen ble imidlertid også redusert – om enn i mindre grad – blant de som økte risikoen for hjerte- og karsykdom, noe som viser at reduksjonen ikke bare skyldes forbedret hjerte- og karrisiko.

Så hvilke andre årsaker kan det være til at hjertet vårt slår saktere i hvile enn tidligere? En studie fra Paris har foreslått økt luftforurensing som årsak til at hvilepulsen synker, men dette kan ikke forklare funnene i Tromsø-studien. Endringer i kosthold og alkoholvaner kan imidlertid ha spilt inn, som for eksempel økt inntak av frukt og grønnsaker og redusert inntak av transfett og salt de siste tiårene. Stress påvirker også hjertefrekvensen, men forskerne har ikke data som kan bekrefte om en eventuell stressreduksjon i befolkningen har bidratt til å senke hvilepulsen.

Forskerne konkluderer med at hvilepulsen er markant redusert på befolkningsnivå mellom 1986 og 2007, og at dette trolig skyldes en rekke faktorer som har blitt påvirket av endringer i livsstilen vår, deriblant en markant reduksjon i mange risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Funnene indikerer videre at det er behov for å oppdatere definisjonen på hva som regnes som normal hvilepuls.

Leave a reply