Kun 66 av de 2598 inkluderte hjerneslagpasientene i denne studien fra Bergen fikk epileptisk anfall innen sju dager etter slaget. Forskerne identifiserte en rekke faktorer som var koblet til økt risiko for et slikt anfall, men i modellene som justerte for hver av disse faktorene var det kun diabetes, slag med høy alvorlighetsgrad og slag som rammet hjernebarken som hadde betydning.

Forskerne utviklet en risikoscore for epileptisk anfall basert på de tre nevnte faktorene. Det viste seg imidlertid at kun 9 % av pasientene som ble klassifisert med høy risiko opplevde et epileptisk anfall. Dermed er nytten av å benytte en slik score for å identifisere risikopasienter trolig av mindre verdi.

Pasientene i studien hadde fått iskemisk hjerneslag mellom 2006 og 2013, og er inkludert i NORSTROKE-databasen. Pasienter med slag av mild til moderat alvorlighetsgrad hadde høyere dødelighet dersom de også fikk anfall, men også disse resultatene er knyttet til betydelig usikkerhet. Forskerne konkluderer med at den lave andelen slagpasienter som får epileptisk anfall, i tillegg til mangelen på spesifikke risikofaktorer, gjør det vanskelig å forutsi hvem som vil få slike anfall og hvilken betydning det har for prognosen deres.

Leave a reply