Som meldt tidligere, vil RHF-ene lyse ut forskningsmidler til store tverr-regionale samarbeidsprosjekter innen helseforskning. Utlysningsteksten har nå blitt publisert på hjemmesidene til Forskningsrådet, som administrerer utlysningen og vurderer kvaliteten på søknadene. Søknadsfristen er satt til 3. september 2014, og utlysningen vil bli gjort aktiv seks uker før fristen. Mal for prosjektbeskrivelse og skjemaer for oppgavefordeling innenfor prosjektet er allerede tilgjengelige for utfylling.

Hjerte- og karforskning er et satsningsområde

Midlene skal benyttes til å styrke «tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning» innenfor de tematiske satsingsområdene som er forankret i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning. Herunder finner vi forskning på hjerte- og karsykdommer, i tillegg til muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenester, kreft, og nevrologiske sykdommer. Det tildeles også midler til forskning knyttet til smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.

Forskning anses som viktig både for å bidra til ny kunnskap, kompetanse, kvalitet og utvikling av de helsetjenestene som sykehusene leverer. Midlene skal bidra til å sikre forskning i helseforetakene, og gi grunnlag for å sikre høy kvalitet i pasientbehandlingen og trygge og effektive helsetjenester.

Krav og føringer

Det kan søkes om midler fra seks til 50 millioner kroner for hvert forskningsprosjekt. Ett av kravene som stilles er at minimum tre av de fire finansierende regionale helseforetakene har deltakelse i prosjektet, og det understrekes at det blir positivt vurdert dersom alle fire helseforetakene er inkludert.

Prosjektsøknadene vil bli vurdert av internasjonale eksperter/ekspertpaneler etter Forskningsrådets etablerte rutiner. Prosjekter som i Forskningsrådets kvalitetsvurdering får karakteren 4 eller bedre, skal vurderes av en komité for relevansvurdering som skal se på prosjektets samlede samfunnsnytte. Denne komiteen er sammensatt av to representanter fra hvert regionalt helseforetak, to brukerrepresentanter og en representant fra Helsedirektoratet/Kunnskapssenteret.

Ytterligere krav og føringer til søknaden er spesifisert i utlysningsteksten.

Posisjoneringsmidler

I forkant av utlysningen fra helseforetakene har UNIKARD bidratt med posisjoneringsmidler for å løfte fram søknader innen hjerte- og karforskning. To prosjekter har mottatt støtte på 50.000 kroner hver, og er nå i gang med å planlegge tverr-regionale forskningsprosjekter det skal søkes midler for.

  • «Forebyggende behandling med hjertesvikt- medikamenter for å redusere grad av hjerteskade etter kjemoterapi og/eller strålebehandling for kreftsykdommer.» Hovedsøker er Thorbjørn Omland ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus.
  • «Klaffefeil, billedteknologi og simuleringsverktøy». Hovedsøkere er Stig Urheim og Erik Fosse ved Oslo Universitetssykehus/Universitet i Oslo.