PCI-behandling tidlig etter et akutt hjerteinfarkt er en av hovedårsakene til at færre av de som rammes dør nå enn for få tiår siden. Behovet for slik utblokking avgjøres etter kateterisering av hjertets blodårer, koronarangiografi. Nå viser nye tall fra CVDNOR-prosjektet at sannsynligheten for å få koronarangiografi og påfølgende PCI-behandling er lavere for de som kun har fullført grunnskolen sammenlignet med personer med høyere utdanning.

– Vi fant også at forskjellene var større jo eldre pasientene var, sier førsteforfatter Enxhela Sulo, som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen.

Les også: Færre med lav utdanning overlever hjerteinfarkt

Hva skyldes forskjellene?

Totalt ble 104 836 pasienter som ble lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt for første gang mellom 2001 og 2009 inkludert i studien. Utdanningsnivået deres ble innhentet fra Nasjonal utdanningsdatabase, som viste at 46,5 % av pasientene kun hadde fullført grunnskolen, mens 11,3 % hadde utdanning fra universitet eller høyskole. Etter justering for blant annet pasientenes alder, kjønn og følgesykdommer (diabetes, KOLS, hjertesvikt og nyresvikt) hadde de med den høyeste utdanningen 15 % større sannsynlighet for å få PCI-behandling sammenlignet med de med lavest utdanning. Også en høyere andel av pasientene som hadde fullført videregående fikk PCI enn de som kun hadde fullført grunnskole.

– Det var fortsatt en forskjell etter at vi hadde utelukket pasientene som døde i løpet av det første døgnet på sykehus og pasientene som ikke bodde i byer med sykehus som tilbyr PCI-behandling, sier Sulo.

Les også: Hvert 41. minutt får en nordmann hjerteinfarkt

I analyser som bare inkluderte pasienter som hadde gjennomgått koronarangiografi, var det derimot ingen forskjell i andelen som fikk PCI-behandling på de forskjellige utdanningsnivåene. Dermed forklarer utdanningsforskjeller i koronarangiografi også forskjellene i PCI-behandling.

– Vår observasjonsstudie kan ikke si noe om årsakene til forskjellene. Men tidligere studier har vist at personer med lav utdanning oftere har en mer kompleks klinisk profil eller mer alvorlig sykdom, og at de oppsøker medisinsk hjelp seinere enn høyt utdannede fordi de er mindre oppmerksomme på symptomene på hjertesykdom. Disse faktorene er trolig med på å forklare hvorfor personer med lav utdanning sjeldnere får koronarangiografi og påfølgende PCI, sier Sulo.

Les også: Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt

Minkende forskjeller

Forskerne så også på hvordan utdanningsforskjellene hadde forandret seg mellom 2001 og 2009. Gjennom perioden var det stadig flere som fikk revaskularisering i form av PCI eller koronar-bypass, og forskjellen mellom høyt og lavt utdannede ble gradvis mindre.

– Forskjellen minket spesielt mellom de som kun hadde fullført grunnskolen og de som hadde universitets- og høyskoleutdanning. Det er mulig økt oppmerksomhet om symptomer på hjerte- og karsykdom blant personer med lav utdanning de siste årene har bidratt til at forskjellene blir mindre, sier Sulo.

Les også: Minkende utdanningsforskjeller innen hjerte- og kardødelighet
Les også: Trenden vedvarer: Utdanning minker risiko for hjerte- og karsykdom

Leave a reply