Etter nyretransplantasjon reduseres risikoen for hjerte- og karsykdom sammenlignet med å være i dialyse, men risikoen er likevel fremdeles høyere enn hos friske. Hos nyretransplanterte er denne risikoen høyere enn forventet utfra klassiske risikofaktorer som høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og røyking. Forskere ved Rikshospitalet i Oslo har tidligere funnet en sammenheng mellom høyt nivå av urinsyre i blod og økt dødelighet hos disse pasientene, men det er usikkert om urinsyre er en årsaksfaktor eller bare en risikomarkør for hjerte- og karsykdom hos nyretransplanterte.

Endotelet er det innerste cellelaget i blodåreveggen, og har mange oppgaver utover å være en passiv barriere mellom blod og karvegg. Blant annet sørger endotelet for at blodet ikke koagulerer i utide, og for at blodårene slapper av og kan utvide seg når det er behov for å øke blodstrømmen. Dårlig endotelfunksjon er en forløper for hjerte- og karsykdom og forbindes med økt risiko for åreforkalkning. Forskerne ønsket derfor å se om dette også gjaldt urinsyre. Et slikt funn ville styrket hypotesen om at urinsyre var en virkelig årsaksfaktor til hjerte- og karsykdom blant nyretransplanterte pasienter.

Les også: Kvinner med metabolsk syndrom har økt risiko for dårlig endotelfunksjon

Til sammen 152 pasienter ble undersøkt ti uker etter at de hadde gjennomgått en nyretransplantasjon i løpet av 2012. Forskerne brukte to ulike mål på endotelfunksjon: flow-mediert vasodilatasjon (FMD) i overarmens pulsåre, og blodtrykk i de små årene i fingertuppene (PAT). Testene er tilnærmet uten ubehag for pasientene, og mye brukt innen forskning på hjerte- og karsykdom.

Det viste seg at høye nivåer av urinsyre var signifikant forbundet med lav FMD, men ikke etter at forskerne justerte for variabler som kunne påvirke resultatet, som alder og nyrefunksjon. PAT-målingene viste ingen signifikant sammenheng med urinsyrenivåene. Forskerne fant imildertid en sammenheng mellom dårlig endotelfunksjon og økt score i en risikokalkulator for karsykdom og død som nylig er utviklet for nyretransplanterte pasienter.

Forskerne kunne dermed konkludere med at det ikke var noen uavhengig sammenheng mellom urinsyrenivåene i blodet og endotelfunksjon for pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon. Dermed støtter studien ikke teorien om at høye urinsyrenivåer bidrar til økt hjerte- og karrisiko etter en nyretransplantasjon gjennom å svekke endotelfunksjonen.

Leave a reply