I dag disputerer Gudrun Hatlén for sin doktorgrad ved NTNU. Hun har gjennomført flere studier om sammenhengen mellom økte nivåer av protein i urinen og hjerte- og karsykdom.

Hvor mange prøver trengs?

Høyt proteininnhold i urin kalles albuminuri, og reflekterer generelle skader på blodårene i blant annet hjertet og nyrene. Svekket blodårefunksjon fører ikke bare til at albumin lekker ut i urinen, men også til åreforkalkning , og sammenhengen mellom albuminuri og koronar hjertesykdom er velkjent. Man kan inkludere albuminuri i modeller som forutsier risiko for å dø prematurt av hjerte- og karsykdom, men nivåene varierer en del fra dag til dag. Dermed kan det tenkes at man kan forutsi risikoen mer presist ved å bruke gjennomsnittsresultatene fra flere prøver.

I en artikkel publisert i 2014 viser Hatlén og kollegene imidlertid at det generelt sett ikke spiller noen rolle om man bruker én eller tre målinger av graden av albuminutskillelse gjennom nyrene i risikovurderingen. Over 9000 deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble inkludert i analysene. For personer med lav albumin/kreatinin-ratio var det derimot nyttig å inkludere flere urinprøver med tanke på å forutsi hvem som kom til å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingsperioden og ikke.

I neste artikkel fant Hatlén en klar sammenheng mellom albumin/kreatinin-ratioen og risikoen for å bli rammet av hjerteinfarkt i løpet av de neste 14 årene, og det var ingen signifikante forskjeller ut fra om man var kvinne eller mann. Deltakerne i denne studien leverte tre prøver hver. Det var større variasjon i albumin/kreatinin-ratioen fra dag til dag hos kvinner enn menn, og to eller tre urinprøver som viser forhøyet albumin/kreatinin-ratio var nødvendig for å stadfeste mild albuminuri og vurdere hjerte- og karrisikoen hos kvinner. Hos menn var det derimot tilstrekkelig med én prøve også ved mild albuminuri.

Ved å bruke urinprøver fra både HUNT2 og HUNT3 kunne forskerne også vurdere hvordan endringer i albumin/kreatinin-ratioen over tid påvirker dødeligheten. De fant ut at høy alder, høy albumin/kreatinin-ratio i utgangspunktet, høyt blodtrykkrøyking og svekket nyrefunksjon var forbundet med en økning i albumin/kreatinin-ratioen mellom de to måletidspunktene. Deltakerne som hadde hadde høyest økning i ratioen mellom HUNT2 og HUNT3 hadde dessuten 30 % høyere risiko for å dø i løpet av de neste åtte årene enn de som hadde stabile nivåer.

LES MER:

Protein i urin sier like mye om hjerterisiko for kvinner og menn

Leave a reply