Unge og middelaldrende som opplever hjerneslag må ofte leve i mange år med de fysiske og psykososiale følgene. Etter den akutte rehabiliteringa er det lokale helsetjenester som har ansvar for å følge opp pasientene. I intervjuer med 16 slagrammede menn og kvinner mellom 21 og 67 år har forskere ved Høgskolen i Hedmark avdekket at mange opplever denne oppfølgingen som mangelfull.

Deltakerne ble intervjuet mellom halvannet og ti år etter at de hadde blitt rammet av slag, og 15 av dem bodde hjemme på intervjutidspunktet. Sju av deltakerne beskrev livene sine som tilfredsstillende, mens de ni andre var mindre fornøyde. Mange beskrev vanskeligheter med å få tilgang til helsetjenester og mangel på skreddersydd oppfølging som de største utfordringene. Dette gjorde det vanskelig å få svar på spørsmål om deres eget liv og individuelle behov, og flere av deltakerne stilte spørsmål ved om helsearbeiderne i det hele tatt hadde kompetanse og lyst til å gi dem den støtten de trengte.

Jeg tror jeg kunne ha lært mer av å bli hjemme og snakke med mannen min.

Kvinne 56 år

Halvparten av intervjuobjektene hadde ett år tidligere deltatt i et program som skulle forebygge psykososiale forbedringer i tida etter hjerneslag. Disse pasientene uttrykte noe større grad av livsglede enn de åtte øvrige deltakerne, men generelt sett var opplevelsene av oppfølgingen veldig lik i de to pasientgruppene.

Studien kaster lys over hvordan unge og middelaldrende slagrammede opplever oppfølgingen fra helsevesenet. Oppfølgingstjenestene ble ansett som utilstrekkelige, og funnene kan bidra til å utvikle oppfølging som er mer skreddersydd til hver enkelt pasients behov. Dette vil ifølge forskerne være til det beste både for pasienten og samfunnet, ettersom det potensielt tillater flere yngre slagpasienter å returnere til arbeidslivet.

Leave a reply