– Studien kan ikke si om det er alkoholen eller andre faktorer vi ikke hadde oversikt over som beskytter unge kvinner som drikker moderate mengder alkohol mot å dø av hjerte- og karsykdom. Og selv om det virkelig skulle være gunstig for hjertet å drikke små til moderate mengder alkohol, blir fordelene visket ut av at risikoen for kreft, trafikkulykker og avhengighet øker, sier førsteforfatter Idlir Licaj ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Studien hadde få høykonsumenter av alkohold, og kan ikke si noe om inntak utover én enhet per dag.

Ikke redusert dødelighet

I 1991 og 1992 deltok 49 259 kvinner mellom 30 og 49 år fra Uppsala-regionen i Sverige i en studie om livsstil og helse. Spørsmålene handlet blant annet om alkohol-, kostholds– og røykevaner, fysisk aktivitet og sykdomshistorikk. I 2003 og 2004 ble de samme kvinnene tilsendt et nytt spørreskjema, som 34 402 av dem svarte på. Forskerne oppdaterte informasjonen for disse kvinnene, og fulgte dem videre fram til utgangen av 2012. Da hadde 2100 av kvinnene dødd.

De som oppgav å drikke mellom 0,1 og 1,4 gram alkohol i snitt hver dag ble brukt som referansegruppe for analysene til forskerne. En alkoholenhet er 12 gram, så 1,4 gram alkohol innebærer et gjennomsnitt på mindre enn én enhet hver uke. Avholdskvinner hadde 22 % høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med kvinnene i referansegruppa etter statistisk justering for andre forskjeller mellom gruppene. For øvrig var det ingen forskjell i dødelighet mellom referansegruppa og de som drakk mer, heller ikke blant de som drakk mer enn én enhet alkohol om dagen i gjennomsnitt. Det samme gjaldt for dødsfall av kreft og dødsfall som verken skyldtes kreft eller hjerte- og karsykdom.

Det var imidlertid en statistisk signifikant trend til lavere dødelighet av iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina) jo mer alkohol kvinnene drakk opp til én enhet alkohol per dag. Også for alle andre former for hjerte- og karsykdom samlet sett var risikoen lavere jo høyere alkoholinntak kvinnene hadde i denne kohorten av lavkonsumenter.

LES OGSÅ:

Alkohol kan beskytte mot akutt hjerteinfarkt

Mindre hjertesvikt blant de som drikker alkohol ofte

Leave a reply