Omtrent ett av fire hjerneslag er såkalt lakunære infarkter som skyldes blokkeringer i små blodårer dypt i hjernen. Infarktene er som regel små, men forbindes med kognitiv svikt og utvikling av demens. Ved småkarsykdom kan motstanden mot blodgjennomstrømning i hjernes store blodårer være økt, og såkalt pulsatilitetsindeks gir et uttrykk for denne motstanden og kan måles ved hjelp av transkraniell Doppler-ultralyd. Nå viser en ny norsk studie publisert i Journal of Neuroimaging at økt pulsatilitetsindeks forbindes med svekket kognitiv funksjon hos pasienter med lakunære infarkter.

Forskerne testet den kognitive funksjonen til pasientene på fire forskjellige måter, og fant en sammenheng mellom kognitive svekkelser og høy pulsatilitetsindeks for tre av testene.

Et oversett problem

85 pasienter med lakunært infarkt ble inkludert i studien, og de fire testene av den kognitive funksjonen ble gjennomført mellom to og fem dager etter hjerneslaget. På MMS-testen svarte deltakerne på et skjema med 30 enkle spørsmål og problemer knyttet til en rekke kognitive funksjoner som hukommelse, tall-lære, orienteringsevne, språkbruk og forståelse, mens den todelte Trail-making-testen ble benyttet til å se mer spesifikt på evnen til planlegging og gjennomføring av oppgaver og psykomotorisk hastighet. Den fjerde testen gikk ut på å tegne ei klokke med tall og tidspunkter ut fra enkle instruksjoner.

For alle testene unntatt klokketegningstesten hang resultatene signifikant sammen med pulsatilitetsindeksen, også etter at forskerne justerte analysene for alder, kjønn, høyt blodtrykk før infarktet, røyking, tidligere hjerneslag og diabetes. Dermed tror forskerne ultralyd kan bidra til å identifisere slagpasienter med økt risiko for demens.

Kognitive svekkelser etter lakunære infarkter er vanlig, men kan fort blir oversett. Demens etter hjerneslag er et stort helseproblem, og funnene fra studien indikerer ifølge forskerne at ultralydundersøkelser av små blodårer i hjernen kan være et godt hjelpemiddel i tidlige undersøkelser av kognitive svekkelser etter et slag.

Les også: Høyere blodtrykk ved lakunære infarkter

Leave a reply