Ved alvorlig aortastenose benyttes vanligvis åpen hjertekirurgi til å erstatte den forkalkede hjerteklaffen. Kateterbasert aortaklaffimplantasjon (TAVI) er et mindre invasivt inngrep som tilbys risikopasienter som ikke kan få erstattet klaffen kirurgisk, først og fremst eldre pasienter. En kunstig klaff føres inn via et kateter i lysken til hjertet, hvor klaffen utvider seg og erstatter den gamle. Ikke alle pasienter som får innsatt ny hjerteklaff med denne metoden opplever at funksjonen til venstre hjertekammer forbedrer seg etter inngrepet, og til tross for behandlingen dør en betydelig andel av pasientene i løpet av det påfølgende året. Forskere ved Oslo universitetssykehus har tidligere vist at de kan måle umiddelbare endringer i hjertefunksjonen etter inngrepet ved hjelp av hjerteultralyd, og i en ny studie av 64 pasienter undersøkte de om den kortsiktige behandlingseffekten også avsløres med denne metoden.

Les også: Kan måle umiddelbare endringer i hjertefunksjonen etter TAVI med hjerteultralyd

Et av kjennetegnene på aortastenose er at venstre hjertekammer er forstørret og stivt, noe som svekker de langsgående bevegelsene i hjerteveggen til venstre ventrikkel. Ultralyd kan måle hastigheten på disse bevegelsene, og studien viste at drøyt halvparten av pasientene hadde mer enn 20 % forbedret sammentrekningshastighet i venstre ventrikkel som en direkte konsekvens av operasjonen. Tre måneder senere hadde disse pasientene halvert risiko for død, hjertesvikt eller hjerteinfarkt sammenlignet med pasientene som ikke responderte på behandlingen. De som opplevde forbedringer hadde i tillegg et høyere selvrapportert funksjonsnivå basert på NYHA-klassifiseringen og lavere nivåer av hjertesviktmarkøren NT-proBNP i blodet. Også hjertefunksjonen målt med ultralyd var bedre etter tre måneder blant respondentene.

Videre analyser viste at umiddelbare forbedringer i sammentrekningshastigheten til venstre hjertekammer uavhengig og signifikant kunne forutsi korttidsprognosen til pasientene, i motsetning til ultralydmål som tradisjonelt benyttes for å vurdere den systoliske hjertefunksjonen ved aortastenose. Dermed kunne forskerne konkludere med at ultralydmål av hastigheten i venstre ventrikkel kan være nyttig for å identifisere pasienter som har høyere risiko og dermed krever tettere oppfølging i etterkant av TAVI.

Les også: Færre får akutt forvirring med ny aortastenosebehandling

Leave a reply