DISTINCT-studien inkluderte 1381 pasienter med høyt blodtrykk, og viste nylig at kombinasjonsbehandling med både nifidepin (markedsført som AdalatⓇ) og candesartan (markedsført blant annet som AtacandⓇ) er mer effektivt for å senke blodtrykket enn å ta kun én av medisinene. Nifidepin er en kalisumblokker, som motvirker at blodårene trekker seg sammen ved å hindre at kalsium strømmer inn i de glatte muskelcellene i årene. Candesartan er på sin side en angiotensin-II-blokker som hindrer den blodtrykksøkende virkningen av hormonet angiotensin II. I en ny stor, internasjonal studie viser forskerne at under 1 % av pasienter med moderat eller alvorlig forhøyet systolisk blodtrykk opplever alvorlige hendelser knyttet til slik blodtrykksbehandling i løpet av det første året.

(saken fortsetter)

LES OGSÅ:

Ny kombinasjonsmedisinering effektiv ved både lett og moderat forhøyet blodtrykk

Få alvorlige bivirkninger

508 pasienter med et systolisk blodtrykk mellom 160 og 200 mmHg ble inkludert i studien. Deltakerne var rekruttert fra til sammen 70 forskningssentre. De ble behandlet med en fast dose nifidepin GITS/candesartan cilexetil, og et stort flertall av pasientene kunne få doser som tilsvarte de høyeste og mest effektive dosene gitt i DISTINCT. 417 deltakere fullførte fram til et halvt år, og 200 av disse ble valgt ut til videre oppfølging i ytterligere et halvår. Av dem fullførte 193 pasienter.

51 av deltakerne som droppet ut det første halvåret gjorde det på grunn av helserelaterte episoder. Totalt opplevde mer enn 80 % av deltakerne én eller flere nyoppståtte helseproblemer i løpet av perioden studien varte. Litt under halvparten opplevde episoder som kunne knyttes direkte til medisineringen. Imidlertid var nesten alle disse hendelsene av mild karakter, og ødemer, svimmelhet og hodepine var det vanligste. Kun tre pasienter (0,6 %) ble vurdert til å ha en alvorlig medikamentrelatert hendelse i løpet av den ett år lange oppfølgingsperioden. Én pasient besvimte, én fikk hurtig forkammerrytme, mens den tredje opplevde aplastisk anemi, hvor produksjonen av blodceller i beinmargen svikter.

Senket blodtrykket effektivt

Det systoliske blodtrykket til pasientene var i snitt ca. 30 mmHg lavere enn ved studiestart både etter 28 og 52 ukers behandling. Det diastoliske blodtrykket sank med gjennomsnittlig nesten 13 mmHg. Drøyt halvparten av pasientene oppnådde et blodtrykk på 140/90 mmHg eller lavere i løpet av perioden, og også flesteparten av de som ikke nådde dette blodtrykksmålet hadde en markant reduksjon på 20 mmHg i systolisk og/eller 10 mmHg i diastolisk blodtrykk.

Studien manglet en kontrollgruppe, og både forskerne og pasientene var klar over hvilken behandling de fikk. Likevel konkluderer forskerne med at kombinasjonsbehandling med fast dose nefidipin og candesartan tolereres godt i 52 uker, og at slik medisinering bidrar til betydelig og vedvarende reduksjon i både systolisk og diastolisk blodtrykk.

Leave a reply