Troponin T er en kjent markør for celledød, og benyttes blant annet i diagnostiseringen av hjerteinfarkt. Nivåene kan også ha betydning for prognosen til pasienter med brystsmerter, men betydningen av kardielt troponin T for risikoprediksjon hos pasienter med hjertestans som følge av ventrikkelarytmi er mindre studert. I en nylig publisert studie benyttet forskere ved Akershus universitetssykehus data om 155 finske hjertestanspasienter til å undersøke om nivåene av troponin T kunne forutsi dødelighet i løpet av en oppfølgingsperiode på ett år.

Forskerne inkluderte kun pasienter som hadde opplevd hjertestans utenfor sykehuset og som hadde en hjerterytme som tillot gjenopplivning med elektrosjokk. De gjorde høysensitive analyser av troponin T-verdiene i blodprøver som ble tatt innen 6 timer, samt henholdsvis ett, to og fire døgn etter innleggelse. Alle pasientene hadde høyere nivåer ved innleggelse enn det det man ser hos 99 % av den friske befolkningen, og nivåene ved innleggelse korrelerte sterkt med nivåene på de tre andre tidspunktene.

De 45 pasientene som døde i løpet av sykehusoppholdet tenderte til å ha høyere troponin T-nivåer enn de som overlevde, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Innen ett år etter hjertestansen døde ytterligere 14 pasienter, og analysene viste at risikoen for å dø i løpet av et år var økt for pasientene med høye troponin-nivåer. Høye nivåer innebar også økt risiko for å ha vesentlige nevrologiske svekkelser ett år etter hjertestansen.

Da forskerne gjennomførte logistiske regresjonsanalyser, som viser om en variabel samvarierer med en annen, fant de imidlertid ut at troponin-nivåene ikke var forbundet med dødelighet eller forverret nevrologisk utfall. Flere etablerte risikovariabler – for eksempel tiden det tok før pasientene hadde gjenvunnet spontan sirkulasjon – var derimot tett knyttet til risikoen, og forskerne kunne konkludere med at troponin T-nivåene ikke bidrar med noen ny prognostisk informasjon for pasienter med hjertestans etter ventrikulære arytmier.

Leave a reply