Trening er anbefalt for pasienter med røykebein, og har i studier vist seg like effektivt som utblokking av de arteriene som har begrenset blodgjennomstrømning. Nå viser forskning fra Oslo at veiledet trening i etterkant av utblokking kan gi ekstra god effekt.

50 pasienter med røykebein deltok i studien, og ble tilfeldig fordelt i to grupper. Alle gjennomgikk perkutan transluminal angioplastikk (PTA), som innebærer at et kateter føres inn til den trange blodåren, hvor en ballong blåses opp og presser ut forsnevringen. Mens den ene gruppa fikk veiledet trening i én time to dager hver uke i tre måneder, fikk den andre kun generelle råd om mosjon uten videre oppfølging. Aktiviteten i treningsgruppa baserte seg på Ullevål-modellen, som er en godt dokumentert hjerterehabiliteringsmodell med vekselvis høy og moderat intensitet. I tillegg trente pasientene hjemme etter de samme prinsippene én dag hver uke.

Etter tre måneder hadde begge gruppene forbedret resultatet på en seks minutter lang gåtest. De klarte dessuten å gå lenger på en test av maksimal gangdistanse, og også den smertefri gangdistansen økte. Treningsgruppa opplevde ikke-signifikant større forbedringer på alle tre testene enn ikke-treningsgruppa, og hadde blant annet nesten tredoblet smertefri gangdistanse sammenlignet med før PTA-behandlingen. Forbedringen på 65,5 meter på seksminutterstesten anses også som klinisk viktig.

To ulike mål av blodflyten gjennom beina var signifikant forbedret i begge gruppene, og ett av målene hadde økt mest i treningsgruppa. En lavere andel pasienter som trente opplevde dessuten at forkalkningene i beina kom tilbake i løpet av perioden. Ingen av forskjellene mellom gruppene var statistisk signifikante. Begge gruppene rapporterte bedre helserelatert livskvalitet enn før behandlingen, med størst forbedringer på de fysiske parameterne.

Pasientene ble også fulgt opp etter 12 måneder, og disse resultatene er publisert tidligere. På dette tidspunktet hadde treningsgruppa signifikant bedre gangdistanse enn kontrollgruppa og høyere score på livskvalitetskomponenter som fysisk funksjon, kroppslig smerte og vitalitet.

Forskerne kunne konkludere med at trening kan bidra til økt fysisk yteevne og bedre livskvalitet etter utblokking av trange blodårer ved røykebein. Mangelen på signifikante forskjeller mellom gruppene etter tre måneder kan skyldes det relativt lave antallet deltakere i studien, eller at også pasientene i ikke-treningsgruppa ble oppfordret til å mosjonere i etterkant av PTA-behandlingen. Basert på resultatene mener forskerne at veiledet trening bør tilbys som en del av behandlingen for å opprettholde og forbedre effekten av utblokking for røykebein.

Leave a reply