Interleukin-6 (IL-6) er et pro-inflammatorisk cytokin som bidrar til betennelseåreforkalkning og destabilisering av plakk i blodåreveggen, og som dermed kan spille en rolle for utvikling av koronar hjertesykdom og hjerteinfarkt. Hos pasienter med hjerteinfarkt forbindes også økt betennelsesaktivitet, reflektert av høye nivåer av CRP og IL-6, med økt skade på hjertet og dårligere prognose. Virkningen av IL-6 kan hemmes med legemiddelet tocilizumab, som blokkerer IL-6-reseptoren, og nå har norske forskere som de første testet effekten av dette medikamentet på koronarpasienter.

– Tocilizumab brukes allerede som immundempende legemiddel ved leddgikt og andre autoimmune sykdommer. Vår studie tyder på at én enkelt dose av dette medikamentet reduserer betennelse og begrenser PCI-relatert reperfusjonsskade uten alvorlige bivirkninger hos pasienter med NSTEMI, sier førsteforfatter Ola Kleveland, som er doktorgradsstipendiat ved NTNU og lege i spesialisering ved St. Olavs Hospital. NSTEMI utgjør godt over halvparten av alle hjerteinfarkter, og karakteriseres av at ST-segmentet ved EKG ikke er forhøyet. Ved NSTEMI er den infarktrelaterte blodåren som regel ikke helt tett, og infarktskaden er dermed ofte mindre enn ved STEMI, hvor den infarktrelaterte åren ofte er tett.

Den nye studien er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital i Trondheim og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, og resultatene ble nylig publisert i European Heart Journal, et av de høyest rangerte hjertetidsskriftene i verden. Til sammen analyserte forskerne blodprøver og hjerteultralydbilder fra 117 NSTEMI-pasienter som ble tilfeldig fordelt til behandling med én enkelt dose tocilizumab eller placebo. Alle pasientene ble undersøkt med koronar angiografi, og medikamentet ble gitt i forkant av denne undersøkelsen.

Reduserte betennelse og PCI-relatert reperfusjonsskade

I løpet av sykehusoppholdet tok forskerne syv blodprøver av hver pasient. Nivåene av høysensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP), en markør for generell betennelse og IL-6-bioaktivitet i kroppen, var mer enn dobbelt så høye hos pasientene som hadde fått placebo som hos pasientene som hadde fått tocilizumab. I løpet av oppholdet økte betennelsen i placebogruppa, mens den sank i gruppa som hadde fått tocilizumab.

– Vi så også at effekten av tocilizumab på inflammasjon var størst hos de pasientene som fikk utblokking (PCI-behandling) av trange koronarkar, forteller Kleveland.

Forskerne målte også nivåene av høysensitivt troponin T (hs-TnT) i blodet til pasientene. Nivåene av troponiner viser omfanget av celledød i hjertet, og benyttes til å diagnostisere hjerteinfarkt. hs-TnT økte i løpet av det første døgnet i placebogruppa, men tocilizumab motvirket en slik økning. Videre analyser viste at den positive effekten av tocilizumab på hs-TnT kun gjaldt for pasienter som hadde fått PCI-behandling.

– Funnene indikerer at tocilizumab begrenser reperfusjonsskaden som oppstår som følge av PCI-behandling. Slik reperfusjonsskade kan ha negativ prognostisk betydning for disse pasientene. Siden pasientene ble inkludert den dagen de fikk utført koronar angiografi og eventuelt PCI-behandling, som ofte er 48–72 timer ut i sykdomsforløpet ved NSTEMI og dermed på et tidspunkt hvor den primære infarktskaden allerede har skjedd, er ikke studien godt egnet til å vurdere hvorvidt interleukin-6-blokade bremser den primære hjerteskaden som oppstår før PCI-behandlingen, sier Kleveland.

Planlegger ny studie

Forskerne fant også en tett sammenheng mellom endringene i nivåene av hs-CRP og hs-TnT hos pasientene, noe som tyder på en link mellom betennelse og hjerteskade ved NSTEMI og spesielt PCI-behandling. Det var ingen forskjeller mellom de to gruppene når det gjaldt nivåene av hjertesviktmarkøren NT-pro-BNP eller hjertets pumpefunksjon målt som venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, verken under sykehusoppholdet eller da pasientene ble fulgt opp inntil seks måneder senere. Størrelsen på hjerteinfarktene i denne studien var liten, noe som begrenser studiens mulighet til å evaluere medikamentets effekt på markører for hjertesvikt og ugunstig remodellering av venstre ventrikkel. Det var heller ingen forskjell i andelen alvorlige sykdomshendelser i de to pasientgruppene i løpet av de neste seks månedene.

– Vi observerte for eksempel ikke flere alvorlige infeksjoner i tocilizumabgruppa i løpet av oppfølgingsperioden. Selv om studien vår ikke hadde nok statistisk styrke til å si noe sikkert om kliniske utfall, er funnene oppmuntrende med tanke på sikkerheten ved å bruke dette immundempende medikamentet slik vi har gjort. Nå trengs større studier for å undersøke om våre lovende funn på CRP og hsTnT betyr en gunstigere prognose for NSTEMI-pasienter som behandles med tocilizumab, sier Kleveland.

Kleveland understreker at dette arbeidet er resultat av en solid samarbeidsakse mellom Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Erfaringene fra dette prosjektet er så positive at forskergruppen nå i fellesskap planlegger en studie på effekt av tocilizumab ved større hjerteinfarkter (STEMI).

Studien ble presentert under ESC-kongressen i London høsten 2015. Se video av presentasjonen til Ola Kleveland her (ekstern lenke)

Leave a reply