Mer enn 600 pasienter med diabetes type 2 fra totalt 90 forskningssentre i ti land deltok i den nye studien som ble ledet fra Norge  og nylig ble publisert i det ledende diabetestidsskriftet Diabetes Care. 333 av de deltakerne som fortsatt hadde høyere langtidsblodsukker (HbA1c) enn 7 % etter 16 ukers behandling med de to vanlige blodsukkersenkende medisinene metformin og linagliptin, ble inkludert i den delen av studien som så på effekten av tilleggsbehandling med empagliflozin. 24 uker senere hadde de to gruppene som fikk dette medikamentet signifikant lavere langtidsblodsukker, fastende blodsukker og kroppsvekt enn de som hadde blitt tilfeldig fordelt til å få placebo.

Empagliflozin (Jardiance) øker utskillelsen av glukose i urinen gjennom å hemme effekten av proteinet SGLT2, som står for reabsorpsjon av glukose fra nyrene. Tidligere studier har vist at legemiddelet som tilleggsbehandling reduserer dødelighet og risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med placebo hos pasienter med type 2-diabetes og høy hjerterisiko. I denne nye studien ble deltakerne tilfeldig fordelt til tre grupper. Kontrollgruppa fikk juksemedisin på toppen av metformin og linagliptin, mens de to intervensjonsgruppene ble behandlet med henholdsvis 10 eller 25 mg empagliflozin daglig. Verken pasientene eller forskerne visste hvilken gruppe hver pasient tilhørte.

Pasientene i begge de to empagliflozingruppene reduserte langtidsblodsukkeret med mellom 0,7 og 0,8 prosentpoeng mer enn deltakerne i placebogruppa. Det var dessuten en omtrent dobbelt så høy andel pasienter i disse to gruppene som nådde behandlingsmålet på HbA1c lavere enn 7 %. Også fastende blodsukker, kroppsvekt og nivåene av urinsyre i blodet ble redusert mer etter behandling med empagliflozin, mens endringer i blodtrykk og nyrefunksjon ikke var signifikant forskjellig mellom gruppene. Kolesterolet økte imidlertid noe mer i intervensjonsgruppa enn kontrollgruppa, noe som gjaldt både for det gode HDL-kolesterolet og det skadelige LDL-kolesterolet. Forskerne ble overrasket over at 10 mg viste seg å være like effektivt som 25 mg, ettersom tidligere studier har indikert at større medikamentdoser gir best effekt.

Forskerne sammenlignet også antall klinisk relevante hendelser som oppstod i de tre gruppene pasienter. Det viste seg å være færre slike hendelser hos pasientene som fikk tilleggsbehandling med empagliflozin enn hos de som ikke fikk det. De fleste hendelsene var av mindre alvorlig karakter, men empagliflozin reduserte også andelen alvorlige kliniske hendelser sammenlignet med placebo.

Studien tyder ifølge forskerne på at empagliflozin kan være et verdifullt alternativ som tilleggsbehandling for diabetespasienter som ikke oppnår god blodsukkerkontroll med linagliptin og metformin. En ekstra fordel med slik behandling er at det kan redusere vekta til pasientene, mens risikoen for episoder med lavt blodsukker virker å være lav.

Leave a reply