Trombolyse er den mest effektive behandlingen for å løse opp blodpropper ved hjerneslag, men ikke alle slagpasienter kan få behandlingen. Trombolytisk behandling kan bare gis innen 4,5 timer etter de første symptomene på slag, og det er derfor avgjørende å raskest mulig identifisere hvilke pasienter som er egnet. Flere av de mindre sykehusene i Norge mangler ekspertise til å vurdere dette 100 %, og i dag gis trolig trombolyse til mindre enn halvparten av de pasientene som potensielt kan få slik behandling.

Telemedisin innebærer at en erfaren spesialist ved en større slagenhet undersøker pasienten via videokonferanse, har online tilgang til røntgendiagnostikk, og gir støtte til beslutninger som skal tas av lokalt helsepersonell. Norge har vært et foregangsland på området, og teleslag er navnet på den telemedisinske behandlingen av hjerneslag. Teleslag har potensial til å øke andelen pasienter som får trombolyse – og norske helsemyndigheter anbefaler at metoden benyttes – men en ny forskningsrapport peker på en del svakheter som begrenser bruken i dag.

Forskernes undersøkelser viser at tre av fire helseregioner har forsøkt teleslag, og Helse Vest kan vise til de beste resultatene. På sykehuset i Voss økte andelen pasienter som mottok trombolyse fra 0 % før 2008 til 13 % i 2011 og 2012 etter at de innledet et samarbeid med Haukeland universitetssjukehus. Andelen var dermed nesten like høy som på Haukeland. Teleslag ble benyttet for alle pasientene som kom til Voss sjukehus med akutt hjerneslag, og legene har rapportert at det har hjulpet dem med å holde seg oppdatert på gjeldende prinsipper for behandling av slag. Vestlandet har en signifikant høyere trombolyseandel enn resten av Norge, noe som ifølge forskerne blant annet kan skyldes fokuset på teleslag, som nå er etablert ved alle lokalsykehusene i helseregionen.

Helse Nord har gjennomført et prosjekt med teleslag på dagtid mellom Nordlandssykehuset i Bodø og lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen. Imidlertid var det ingen konsultasjoner mellom Vesterålen og Bodø fra 2010 til 2013, og lokalsykehuset rapporterte at de selv hadde tilstrekkelig kompetanse. Mellom Lofoten og Bodø var det fire teleslag-konsultasjoner i denne perioden, og ansatte i Lofoten ønsket tilbudet utvidet til 24 timer. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre. Det at pasientene kom for seint til sykehuset blir i tillegg til problemer med plassering av teleslag-utstyret pekt på som utfordringer som begrenser bruken av teknologien i Helse Nord.

Sørlandet sykehus i Kristiansand og sykehuset i Flekkefjord etablerte teleslag i 2012, etter å ha hatt et godt samarbeid via telefon og teleradiologi siden 2007. I 2013 ble teknologien også tatt i bruk ved lokalsykehuset i Arendal. Det er foreløpig for tidlig å si noe om effekten av teleslag på trombolyse-andelen i Helse Sør-Øst. I Helse Midt-Norge er teknologien med video foreløpig ikke prøvd ut.

Studien konkluderer med at det er få tekniske problemer knyttet til teleslag i Norge, men at logistikkutfordringer, for eksempel med plassering av konferanseutstyret, kan gjøre metoden upraktisk og tidkrevende. Motiverte ansatte, tilgang til radiolog og nevrolog 24 timer i døgnet, og lav terskel for å benytte utstyret er andre faktorer som er avgjørende for at teleslag skal være en suksess. På Vestlandet forklares suksessen også blant annet av at legene på lokale og sentrale sykehus opplever at de arbeider som likeverdige parter i en team og at de benytter teleslag på alle pasientene.

Leave a reply