I dag disputerer Jon Runar Christiansen for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Han har benyttet svært moderne hjerteultralydutstyr til å studere hjertefunksjonen til mer enn 200 voksne langtidsoverlevere etter barnekreft.

Venstresidig svekkelse

De første resultatene ble publisert i 2014, og viste unormal funksjon til venstre ventrikkel eller hjerteklaffene hos nøyaktig halvparten av 125 voksne som hadde lymfekreft i barndommen. Rundt 30 % hadde svekket evne til å fylle hjertet med blod, diastolisk dysfunksjon. Sammenlignet med ei gruppe friske kontrollpersoner fant forskerne dårligere diastolisk hjertefunksjon hos de tidligere kreftpasientene, og disse svekkelsene var spesielt uttalt blant de som hadde fått strålebehandling for kreftsykdommen. De aller fleste hadde imidlertid normal systolisk hjertefunksjon basert på mål av ejeksjonsfraksjonen, som viser hvor stor andel av det blodet hjertet fylles med mellom to hjerteslag som pumpes ut igjen ved neste slag.

I den neste studien som ble publisert viste Christiansen og kollegene redusert diastolisk hjertefunksjon også hos langtidsoverlevere etter akutt lymfoblastisk leukemi, den vanligste formen for blodkreft hos barn. Det var imidlertid bare pasienter som hadde blitt behandlet med cellegiftene antracykliner som hadde slike svekkelser, og hos denne gruppa var også hjertets pumpefunksjon redusert sammenlignet med hos friske. Behandling med antracykliner var dessuten signifikant forbundet med redusert maksimal treningskapasitet hos pasientene, og jo større dose de hadde fått i løpet av kreftbehandlingen jo dårligere presterte de på oksygenopptakstesten.

I neste studie inkluderte Christiansen og kollegene overleverne etter både blodkreft og lymfekreft, totalt 231 personer. 191 av dem hadde tilsynelatende normal pumpefunksjon i venstre hjertekammer målt med vanlige metoder som ejeksjonsfraksjon og fraksjonell forkortning, men forskerne avdekket svekkelser hos en fjerdedel av disse ved å benytte det mer følsomme ultralydmålet global longitudinell strain. Dette målet viste seg også å være dårligere hos pasientene enn hos ellers sammenlignbare friske deltakere fra Helseunderøkelsen i Nord-Trøndelag.

– Å avdekke skader på hjertet etter cellegiftbehandling tidlig kan forbedre prognosen til pasientene. Vi vet ikke om redusert strain er et egnet mål for å identifisere langtidsoverlevere med økt risiko for senere hjerte- og karsykdom, men den prognostiske verdien av dette målet er godt etablert i andre pasientgrupper, forklarer Christiansen og kollegene i artikkelen.

Høyresidig svekkelse

Den fjerde studien i doktorgraden viste svekkelser på høyre side av hjertet hos 30 % av de som overlevde blodkreft eller lymfekreft som barn. Forskerne benyttet en rekke ulike ultralydmål for funksjonen til høyre ventrikkelfunksjon, og de gjennomsnittlige målene var konsekvent lavere blant de kreftoverlevende enn hos de friske kontrollpersonene. Deltakerne som hadde gjennomgått strålebehandling uten cellegift hadde høyest risiko for svekket ventrikkelfunksjon, men forskerne så også økt risiko blant de som hadde fått kombinasjonsbehandling med lavere stråledoser og antracykliner og de som kun hadde fått antracykliner. Det viste seg dessuten at svekket høyre ventrikkel hang tett sammen med svekkelser også på venstre side av hjertet.

– Sannsynligvis har strålebehandling og cellegift en direkte skadelig effekt på begge hjertekamrene, uttalte Christiansen til Hjertebloggen da denne studien ble publisert.

LES MER: Hjertebloggen har omtalt de tre nyeste studiene fra doktorgraden i egne saker tidligere:

Barn som får cellegift risikerer svekket hjerte som voksen

Voksne som overlevde kreft som barn har svekket hjerte

Hjerteultralyd avdekker små svekkelser i hjertet lang tid etter barnekreft

Leave a reply