Tidligere studier har vist en sammenheng mellom strålebehandling og framtidig koronar hjertesykdom, også blant pasienter som har overlevd brystkreft. Koronarsykdom skyldes forkalkning av årene som forsyner hjertet med blod, og plakkmengden kan sees ved CT-scanning av kalsiummengden i koronarårene. Forskere ved Oslo universitetssykehus ønsket å undersøke sammenhengen mellom strålebehandling og kalkscoren fra slik CT-scanning, og om dette kunne bidra til å identifisere brystkreftpasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom på et tidlig tidspunkt.

Brystkreftpasienter som hadde fått strålebehandling mellom 1998 og 2002 svarte i 2004 og/eller 2007 på et spørreskjema og tok blodprøver for å undersøke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 236 av deltakerne som deltok på minst én av disse undersøkelsene ble fulgt opp i 2011, hvor de i tillegg gjennomførte CT-scanning av hjertet. Gjennomsnittsalderen til kvinnene var 63 år i 2011.

Forskerne kunne påvise kalkdepositumer i koronarårene til drøyt halvparten av kvinnene som hadde overlevd brystkreft, men kalkscoren var ikke høyere enn det man kan forvente hos friske kvinner. Det var heller ingen sammenheng mellom stråledose og resultatene fra scanninga. Etter justering for andre faktorer var alder og høye kolesterolnivåer i 2004/2007 de eneste variablene som var uavhengig forbundet med kalkscoren. Diabetes, høyt blodtrykk, røyking og nivåene av hjerteskademarkørene ProBNP og troponin T var blant faktorene som ikke hang sammen med CT-resultatene.

Med begrensinger som ligger i det lave antallet pasienter som er undersøkt og den fortsatt korte observasjontiden, kunne forskerne konkludere med at verken relativt moderne strålebehandling i seg selv eller stråledosen hadde betydning for kalkdannelsen i koronarårene til kvinner som har overlevd 12 år etter strålebehandling for brystkreft. Kalkscoren hang imidlertid sammen med enkelte andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, noe som indikerer at tradisjonelle risikofaktorer spiller en rolle for åreforkalkning og framtidig risiko for hjerte- og karsykdom også i denne gruppa pasienter.

Leave a reply