Personer med ankyloserende spondylitt lever kortere enn folk flest, blant annet på grunn av økt forekomst av hjerte- og karsykdom. Nå har forskere ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo sammenlignet en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i den generelle befolkningen med risikoen blant personer med den revmatiske sykdommen.

151 pasienter med Bekhterevs sykdom ble sammenlignet med et tilfeldig utvalg på 134 personer fra den norske befolkningen. Det var ingen forskjeller mellom gruppene i tradisjonelle risikofaktorer som blodtrykk, røyking, HDL-kolesterol eller BMI, og pasientene hadde signifikant lavere totalkolesterol og LDL-kolesterol enn kontrollpersonene. Reduserte kolesterolnivåer er normalt forbundet med redusert risiko for hjerte- og karsykdom, men tidligere studier har vist at denne sammenhengen ikke er like sterk for pasienter med revmatiske lidelser.

Nivåene av asymmetrisk dimetylarginin (ADMA) i blodet var signifikant høyere i pasientgruppa sammenlignet med kontrollgruppa. ADMA forhindrer produksjonen av nitrogenoksid, som regulerer blodårenes evne til å utvide seg, og økte nivåer indikerer svekket endotelfunksjon og økt hjerte- og karrisiko. Også ett av to mål på stivhet i blodårene var høyere ved Bekhterevs enn blant kontrollpersonene, og stivheten tenderte til å være høyest blant pasientene med høyest sykdomsaktivitet. Både endotelfunksjon og arteriell stivhet henger sammen med risikoen for hjerte- og karsykdom, og funnene i denne studien tyder på at risikoen øker i tråd med sykdomsaktiviteten hos personer med ankyloserende spondylitt.

Les også: Intensiv trening reduserer hjerte- og karrisiko ved Bekhterevs sykdom

Leave a reply