Statiner er legemidler som senker det skadelige LDL-kolesterolet. Noen pasienter opplever imidlertid også en paradoksal reduksjon av det gode HDL-kolesterolet etter at de har begynt på statiner, og en ny observasjonsstudie av over 15 000 svenske pasienter indikerer nå at disse pasientene har høyere risiko for alvorlige hendelser knyttet til hjerte- og karsystemet.

De norske og svenske forskerne inkluderte informasjon om pasienter fra til sammen 76 representative legesentre i Sverige i analysene sine. Alle pasientene hadde begynt på statiner mellom 2004 og 2009, og 20 % av dem opplevde at også HDL-kolesterolet ble redusert med mer enn 1,0 mmol/l i løpet av den første tida etter at behandlingen ble innledet. I gruppa som opplevde en slik reduksjon var det en høyere andel kvinner og en lavere andel personer med diabetes enn blant de 58 % som ikke fikk noen endring i HDL-kolesterolet.

Forskerne fulgte deltakerne fram til utgangen av 2012, eller til de døde eller avsluttet behandlingen. De sammenlignet pasienter som opplevde en paradoksal HDL-reduksjon med pasienter som ikke hadde noen endring, og for å sørge for at gruppene var mest mulig like benyttet de en metode der pasientene ble matchet parvis for alder, kjønn, eksisterende hjerte- og karsykdommer og utgangsverdier for HDL- og LDL-kolesterol.

Det viste seg at risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom eller rammes av hjerneslag, hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris var 56 % høyere hos de som hadde fått redusert HDL-kolesterol. Dette var først og fremst drevet av økt risiko for hjerneslag, men også av økt risiko for en hjerte- og karrelatert død i løpet av oppfølgingsperioden. Forskerne undersøkte flere undergrupper av pasienter, og fant en lignende økt risiko uavhengig av pasientenes alder, kjønn og om de hadde diabetes eller ikke.

Forskerne så også på de 22 % som fikk økt HDL-kolesterol etter at de begynte på statiner, men fant ingen forskjell i risiko for alvorlige hjerte- og karhendelser mellom disse pasientene og de som ikke fikk endret HDL-kolesterol. De mener dette kan skyldes at nivåene av HDL-kolesterol i utgangspunktet var relativt høyt blant deltakerne i denne studien, og at enda høyere nivåer ikke gav noen beskyttende effekt. Forskerne understreker også at HDL-reduksjonen mange opplevde etter oppstart på statiner ikke nødvendigvis skyldes medisinene, og tar til orde for økt fokus på livsstilsendringer som kan forhindre en slik reduksjon i HDL-kolesterolet, for eksempel fysisk aktivitet og å unngå vektøkning.

Leave a reply