Injeksjon av stamceller fra beinmargen i hjertets koronarkar kan ha potensial til å redusere skadene i etterkant av et akutt hjerteinfarkt, selv om resultatene fra studier spriker. Hypotesen er at slike umodne celler kan differensiere til nye, spesialiserte hjerteceller, eller at de kan virke positivt på utskillelse av stoffer som beskytter hjertevevet mot celleskade.

PTX3 er et stoff som er observert i forhøyede nivåer i den akutte fasen av et hjerteinfarkt, og er foreslått involvert i beskyttelsen av hjertet ved stamcellebehandling. MPO er et annet stoff som er forhøyet ved hjerteinfarkt og forbundet med økt risiko, og stamcellebehandling er tidligere vist å redusere nivåene av MPO. Forskere ved Oslo universitetssykehus har nå undersøkt nærmere hvordan stamceller direkte injisert i hjertets koronarårer påvirker PTX3- og MPO-nivåene etter et akutt STEMI-hjerteinfarkt.

Av totalt 100 studiedeltakere som hadde gjennomgått PCI etter akutt STEMI-hjerteinfarkt fikk 50 stamcellebehandling. Nivåene av PTX3 og MPO ble målt dagen før og på fire tidspunkter inntil tre måneder etter at stamcellene var injisert. Det var ingen signifikant forskjell på nivåene av PTX3 og MPO mellom de to gruppene på noe tidspunkt, men reduksjonen av PTX3-nivåene fra første måling og til dag 1 etter behandlingen var signifikant mindre i stamcellegruppa enn i kontrollgruppa. Heller ikke i genuttrykkene av stoffene i hvite blodceller fant forskerne de store forskjellene mellom gruppene. Forskerne kunne konkludere med at stamcellebehandling gitt fire–fem dager etter et akutt STEMI-infarkt ikke hadde noen effekt på PTX3 og MPO.

Les også: Stamcellebehandling uten effekt på markør for infarktstørrelse

Forskerne gjorde imidlertid flere andre funn som anses som vel så viktige som effekten av stamcellebehandling i denne studien. Nivåene av både PTX3 og MPO falt gjennom observasjonsperioden når man så på begge intervensjonsgruppene samlet. I tillegg korrelerte sirkulerende PTX3-nivåer med genuttrykk av PTX3 i sirkulerende hvite blodceller, og sirkulerende MPO-nivåer var assosiert med størrelsen på hjerteinfarktet hos deltakerne. Alle disse funnene tyder i retning at stoffer frigitt fra hvite blodceller er av betydning ved akutt hjerteinfarkt.

Leave a reply