Forskere ved Center for Cardiological Innovation sammenlignet funksjonen til venstre hjertekammer hos 25 pasienter med non-compaction kardiomyopati, 50 pasienter med hypertrofisk kardiomyopati og 50 friske kontrollpersoner. Den globale hjertefunksjonen målt med den følsomme metoden longitudinell strain var svekket i begge pasientgruppene, men ikke signifikant forskjellig for de to sykdommene. Derimot påviste forskerne regionale forskjeller i ventrikkelfunksjonen, og strainmålinger fra hjertespissen (apex) viste signifikant dårligere funksjon hos pasientene med non-compaction kardiomyopati enn ved hypertrofisk kardiomyopati, hvor denne funksjonen var godt bevart.

Non-compaction innebærer manglende modning av venstre hjertekammer i fosterlivet, og er en sjelden tilstand som først er beskrevet i litteraturen de seneste tiårene. Det kan være avgjørende for prognosen til pasientene at sykdommen oppdages tidlig, ettersom den kan føre til hjertesvikt, blodproppdannelse og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser allerede i ung alder.

Ettersom apex er den delen av hjertet hvor den manglende modningen er mest uttalt, ble ikke forskerne overrasket over at non-compaction-pasientene hadde svekket funksjon i dette området. Videre viste studien dårligere ejeksjonsfraksjon og lavere maksimal tykkelse på ventrikkelveggen hos pasientene med non-compaction kardiomyopati enn hos pasientene med hypertrofisk kardiomyopati. De hadde også flere trabekler, «kanaler» i hjertet som er karakteriske for manglende modning, men som også er vanlige ved hypertrofisk kardiomyopati.

– Resultatene kan hjelpe til med å karakterisere pasienter med non-compaction og hypertrofisk kardiomyopati i familier hvor begge sykdommene finnes. Det er viktig å skille mellom de to sykdommene, ettersom det er høyere forekomst av ventrikkelarytmier ved non-compaction kardiomyopati og sykdommene kan kreve ulik behandling, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen om studien.

Leave a reply