Videoopptakene med førsteforfatter Jørg Saberniak ble gjennomført da studien ble presentert på verdens største hjertekongress, ESC-kongressen i London, høsten 2015.


Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati er en arvelig hjertemuskelsykdom som er blant de vanligste årsakene til plutselig død blant idrettsutøvere. Sykdommen medfører at muskelceller i hjertet gradvis blir erstattet av fett og bindevev, spesielt i høyre hjertekammer, noe som både svekker pumpeevnen og bidrar til ledningsforstyrrelser i hjertet. Det er viktig å avdekke ARVC før sykdommen gir symptomer, ettersom farlige rytmeforstyrrelser og plutselig død også forekommer hos asymptomatiske personer.

Les også: Hardtrening svekker hjertet ved ARVC

Rytmeforstyrrelsene ved ARVC oppstår ofte i utløpstrakten til høyre hjertekammer, og i sykdommens tidlige faser er den vanskelig å skille fra ufarlige hjerterytmeforstyrrelser i det samme området, omtalt som ventrikkeltakykardi i utløpstrakten til høyre ventrikkel (RVOT-VT). Å stille feil diagnose kan ha store konsekvenser, ettersom ARVC og RVOT-VT skal behandles svært ulikt.

– Vi har vist at to mål fra hjerteultralydundersøkelser og ett mål fra hjerte-MR-undersøkelser kan skille ARVC i tidlig fase fra RVOT-VT, forteller førsteforfatter Jørg Saberniak til UNIKARD.

Studien inkluderte totalt 121 pasienter med en bekreftet ARVC-diagnose. 44 av dem var i en tidlig fase av sykdommen, og hadde fått stilt diagnosen på bakgrunn av en gentest. ARVC-pasientene ble sammenlignet med 44 pasienter som hadde mistenkt RVOT-VT.

– Hjerte-MR-målingene fortalte oss at ARVC-pasientene hadde noe redusert pumpefunksjon i høyre ventrikkel, målt som ejeksjonsfraksjon, mens hjerteultralyd viste at ARVC-pasientene hadde større basaldiameter i høyre ventrikkel og i tillegg mer asynkrone sammentrekninger, målt som mekanisk dispersjon i den frie ventrikkelveggen. Diameteren til utløpstrakten, som er inkludert i de internasjonale retningslinjene for å diagnostisere ARVC, var imidlertid lik i de to gruppene, forklarer Saberniak.

Funnene indikerer at hjertefunksjonen er påvirket allerede i en tidlig fase av arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati, og at man kan skille sykdommen fra RVOT-VT ved å kombinere undersøkelser med hjerteultralyd og hjerte-MR. Pasientene gikk også med en Holter-monitor som registrerer EKG gjennom et helt døgn, og pasientene med tidlig ARVC hadde vesentlig færre premature ventrikulære ekstraslag enn deltakerne med RVOT-VT. Dermed kan også 24-timers EKG-målinger være egnet til å skille disse to gruppene pasienter.

– Genetisk testing kan bare bekrefte ARVC hos omlag halvparten av de som reelt har sykdommen. Våre resultater viser at bildediagnostikk kan bidra til at både pasienter med tidlig ARVC og RVOT-VT får korrekt diagnose og riktig behandling, konkluderer Saberniak og kollegene i tidsskriftartikkelen om studien, som nylig ble publisert i European Heart Journal – Cardiovascular Imaging.

Les også: Simuleringer viser betydningen av fettvev i hjertet for farlige rytmeforstyrrelser ved ARVC

Leave a reply