Aortastenose hindrer blodstrømmen fra venstre hjertekammer til hovedpulsåren, og kan føre til hypertrofi, redusert fylling av venstre ventrikkel og påfølgende hjertesvikt. Aortastenose er den vanligste hjerteklaffsykdommen i vestlige land. Disse pasientene har 10 % risiko for å dø dersom de må gjennom en operasjon som ikke er forbundet med hjertet. Under operasjoner må væske tilføres kontinuerlig i små doser for å kontrollere blodsirkulasjonen og slagvolumet, men foreløpig har lite forskning undersøkt hvor godt man kan beregne hvordan slagvolumet vil respondere på væsketilførselen i denne pasientgruppa.

Forskere i Oslo ønsket å se nærmere på dette. 31 pasienter som skulle få operert inn ny hjerteklaff deltok i studien, der slagvolumet ble målt med ultralyd. Forskerne sjekket så hvor godt tre ulike variabler kunne forutsi hvordan slagvolumet endret seg når det ble sprøytet inn væske før operasjonen startet. Disse variablene var henholdsvis variasjon i slagvolumet, variasjon i det arterielle pulstrykket og Pleth variability index (PVI). De to første ble regnet ut fra blodtrykket målt i en pulsåre på håndleddet, mens PVI ble målt via et pulsoksymeter som fikk signaler fra fingeren til pasientene.

Det viste seg at variasjonene i både slagvolum og arterielt pulstrykk kunne brukes til å forutsi responsen, men kun i moderat grad. PVI gav ikke et godt predikatormål. Konklusjonen var at variablene bare i begrenset grad kan brukes til å beregne hvordan pasienter med aortastenose responderer på innsprøyting av væske før en operasjon. Studien viste imidlertid at alle metodene, og spesielt slagvolum- og pulstrykkvariasjon, var egnet til å forutsi væskeresponsen i etterkant av en operasjon.

Comments are closed.