Hjertesvikt har svært høy dødelighet, og pasienter med samtidig diabetes er spesielt utsatt. Men en ny studie fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Finnmarkssykehuset tyder nå på at diabetessykdommen i seg selv ikke forverrer prognosen til hjertesviktpasienter som behandles ved hjertesviktpoliklinikkene i Norge.

Til sammen ble data om 6289 pasienter mellom 2000 og 2012 hentet fra det norske hjertesviktregisteret. En femtedel hadde diabetes. Ved bruk av statistisk metode propensity score matching ble 724 pasienter med diabetes matchet én til én med pasienter uten diabetes slik at alle de andre viktige variablene var så like som mulig i de to gruppene. De til sammen 1448 pasientene som ble inkludert var i gjennomsnitt 69 år gamle, og 40 % av dem døde i løpet av de første fem årene av oppfølgingsperioden. Dødeligheten var lik i begge pasientgruppene, og forskerne kunne konkludere med at diabetes ikke hadde noen prognostisk innflytelse, noe som gjaldt uavhengig av pasientenes nyrefunksjon, systoliske hjertefunksjon eller årsaken til hjertesvikt.

Etter at hjertesviktbehandling var blitt optimalisert på hjertesviktpoliklinikker, ble det imidlertid foreskrevet høyere doser av både betablokkere og vanndrivende legemidler til diabetespasientene enn til hjertesviktpasientene uten diabetes. I tillegg var sannsynligheten for å bruke kolesterolsenkende statiner høyere i diabetesgruppa. Forskerne mener at denne mer omfattende medisineringen kan være en del av forklaringen på at overlevelsen ikke var lavere enn i pasientgruppa uten diabetes. De argumenterer videre for at studien viser at andre faktorer enn godt kontrollert blodsukker bør vurderes for å forbedre prognosen for polikliniske hjertesviktpasienter med samtidig diabetes.

Studien er også omtalt i en lederartikkel i samme utgave av Cardiology. Forfatterne av lederartikkelen kommenterer at funnene er overraskende, men oppmuntrende. De påpeker også at hjertesviktpasientene som behandles ved hjertesviktpoliklinikker generelt sett er friskere enn sykehusinnlagte pasienter, noe som kan forklare forskjeller fra tidligere studier som har vist økt dødelighet hos pasienter med hjertesvikt og samtidig diabetes.

Leave a reply