Utskillelse av katekolaminer (adrenalin og noradrenalin) fører til at blodårene trekker seg sammen, noe som øker blodtrykket. Aktivering av alfa2-adrenerge reseptorer (α2-AR) hemmer utskillelsen av katekolaminer. Hos rotter med høyt blodtrykk er α2-AR dysfunksjonelle, noe som sannsynligvis bidrar til at disse rottene har økte nivåer av katekolaminer. Professor Torill Berg ved Universitetet i Oslo forsker på mekanismer som kan bidra til økt forståelse for hvorfor α2-AR ikke hemmer utskillelsen av katekolaminer ved hypertensjon, og har nå gjort funn som viser at samspillet med beta-adrenerge reseptorer (β1−3-AR) kan spille en vesentlig rolle.

Til sammen ble 233 rotter benyttet i eksperimentene, og 109 av disse hadde høyt blodtrykk. Hos rottene med normalt blodtrykk var α2-AR avhengig av β2-AR – men ikke β1-AR – for å hemme utskillelsen av noradrenalin. Hos rottene med hypertensjon motvirket derimot både aktive β1- og β2-AR at α2-AR hemmet utskillelsen av noradrenalin, og spesielt stor var betydningen av β1-AR. Dette kan kanskje forklare hvorfor β1-AR-blokkere, som hindrer aktiviteten til β1-AR, er effektive medisiner ved høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjertesvikt. I begge rottegruppene påvirket begge subtypene av β-AR den α2-AR-medierte hemmingen av sekresjon av adrenalin.

Adrenerge reseptorer har også innvirkning på den totale motstanden i perifere blodårer. Aktivering av β-AR vil føre til at blodårene utvider seg, mens aktivering av α-AR (α1-AR og α2-AR) har motsatt effekt. Hos rotter med normalt blodtrykk modulerte interaksjonen mellom α2-AR og β-AR den α1-AR-medierte sammentrekningen av blodårene ved høy påvirkning av noradrenalin. Hos rottene med høyt blodtrykk var denne interaksjonen ikke funksjonell.

β2-AR aktiveres i større grad av adrenalin enn av noradrenalin, og adrenalinnivåene øker for eksempel under trening og ved lavt blodsukker. Denne studien indikerer at en balansert interaksjon mellom α2-AR og β2-AR kan være avgjørende for å hindre overdrevent høy noradrenalin-utskillelse ved tilstander der adrenalinnivåene er høye.

Leave a reply