Helsetilstanden i den samiske befolkningen i Norge er ikke spesielt godt kartlagt. Befolkningen i Nord-Norge har i likhet med mange andre befolkninger i Vesten vært gjennom store endringer i livsstil i løpet av de siste generasjonene, med mer inaktivitet og endret kosthold. Angina pectoris eller hjertekrampe kan si noe om risikoen for hjerteinfarkt, og forskere fra UiT Norges arktiske universitet har nå sammenlignet forekomsten av anginasymptomer i den samiske og ikke-samiske befolkningen i distriktskommuner i Nord-Norge.

Mer enn 15.000 menn og kvinner mellom 36 og 79 år deltok i studien. De hadde alle svart på spørreundersøkelsen som fulgte med SAMINOR-studien i 2003 eller 2004, blant annet to spørsmål som omhandlet anginasymptomer.

Les også: Angina og risiko for hjerteinfarkt: Kan et spørreskjema gi svaret?

Flere anginasymptomer blant samene

Mens 9 % av de samiske kvinnene i undersøkelsen oppgav symptomer på hjertekrampe, var den tilsvarende andelen hos ikke-samiske kvinner 6,2 %. For menn var tallene henholdsvis 11,7 og 8,3 %. Etter at forskerne hadde kontrollert for alder var det rundt 1,5 ganger så høy sannsynlighet for å ha symptomer blant samer sammenlignet med ikke-samer for både kvinner og menn.

Forskerne observerte samtidig små, men signifikante forskjeller i en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom mellom de to deltakergruppene. De justerte analysene sine for dette, uten at det forandret bildet. Den høyere forekomsten av anginasymptomer blant samiske kvinner og menn kunne altså ikke forklares ut fra forskjellige kolesterolverdier eller blodsukkernivåer, forskjeller i blodtrykk eller hjerte- og karsykdom i nær familie.

Alkohol og trening kan være en del av forklaringen

Færre samer drakk alkohol og var fysisk aktive sammenlignet med kvinnene som ikke var samer. Da forskerne også la inn disse variablene i analysene sine, så de tendenser til at forskjellene jevnet seg ut for kvinnene i undersøkelsen. Alkohol- og treningsvaner hadde imidlertid ingen innvirkning på forholdet mellom anginasymptomer mellom ikke-samiske og samiske menn.

For samiske kvinner kan dermed treningsvaner og alkoholforbruk helt eller delvis forklare den økte risikoen for anginasymptomer, ettersom forskjellen mellom gruppene ikke lenger var signifikant da forskerne justerte for disse faktorene. Inaktivitet er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, mens et moderat alkoholforbruk har vist seg å kunne virke beskyttende. Forskerne understreker at de mulige årsakene til etniske forskjeller i anginasymptomer må etterprøves i studier som følger opp disse gruppene over tid.

Forskerne konkluderte med at byrden av selvrapportert angina og symptomer på angina er høyere blant samene enn resten av befolkningen i distriktskommuner i Nord-Norge. Spesielt for menn kunne de ikke finne noen åpenbar forklaring på de etniske forskjellene, men spekulerer i at genetikk eller kronisk stress kan spille en rolle.

Leave a reply