Fredag 9. februar disputerer Karianne Berg for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Logopeder bør i større grad fokusere på pasientdeltakelse ved rehabilitering av personer med alvorlig afasi etter hjerneslag.
  2. Alle som rammes av afasi etter slag bør gjentatte ganger i løpet av rehabiliteringsprosessen bli spurt om sine mål for rehabiliteringen.
  3. Det største hinderet mot pasientdeltakelse er at logopeder føler behov for å guide pasientene gjennom hele rehabiliteringsprosessen.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Logopeder anser brukerdeltakelse for å være gullstandarden i rehabilitering etter slagutløst afasi. Karianne Berg intervjuet 20 logopeder i fire fokusgrupper, og konkluderer med at det trengs økt fokus på hvordan personer med alvorlige språkvansker kan involveres i arbeidet med å sette konkrete mål og planlegge behandling.

(2) Slagpasienter med afasi er generelt sett fornøyd med språkrehabiliteringen, men rammeverket er ansett for å være for vagt. Behandlere bør bruke mer tid på å samarbeide med pasientene, og innlemme verktøy og teknikker som allerede finnes for å sette felles mål sammen med pasientene. I denne studien ble 15 pasienter med afasi som følge av hjerneslag intervjuet.

(3) Logopeder føler et behov for å rettlede personer med alvorlig slagutløst afasi gjennom rehabiliteringsprosessen, og anser dette som det viktigste hinderet mot å oppnå brukerrettet medvirkning og deltakelse. Denne studien inkluderer intervjuer med elleve logopeder.

Leave a reply