Bjørknes-forsker Dagfinn Aune står bak en fersk analyse som er den første som samler data fra alle studiene som har sett på sammenhengen mellom røyking og plutselige dødsfall på grunn av hjertestans. Resultatene er klare på at de som røyker har svært mye høyere risiko enn de som ikke gjør det. Også personer som har røykt tidligere i livet har noe økt risiko for plutselig hjertedød sammenlignet med de som aldri har røyket.

– Resultatene våre støtter politikk og intervensjoner som hindrer folk fra å begynne å røyke og som hjelper røykere med å slutte, konkluderer Aune og medforfatterne. Metaanalysen ble nylig publisert i European Journal of Epidemiology, og under ser vi nærmere på hvordan forskerne har kommet fram til konklusjonen sin.

Datagrunnlaget

Aune fant 12 studier han kunne inkludere i analysene. Fem av dem er fra Finland og én fra Sverige, mens tre er fra USA, én fra Storbritannia, én fra Frankrike og én fra Japan. De ulike studiene fulgte deltakerne mellom tre og 30 år etter at de hadde svart på et spørreskjema om blant annet røyking.

Sju av studiene sammenlignet risikoen hos personer som røykte da studien ble gjennomført med personer som aldri hadde røykt. De samme sju studiene sammenlignet også risikoen hos personer som hadde røykt tidligere med de som aldri hadde røykt. I disse deltok totalt mer enn 138 000 personer, hvorav drøyt 1000 døde plutselig av hjertestans i løpet av oppfølgingsperioden.

Fire andre studier gjorde kun sammenligner mellom de som var nåværende røykere og de som ikke var nåværende røykere (altså både personer som aldri hadde røyket og tidligere røykere). Disse studiene inkluderte over 180 000 deltakere og drøyt 1000 dødsfall.

I tillegg så to av studiene på om hvor mye man røykte hadde betydning for sammenhengen. Disse studiene inkluderte nesten 500 dødsfall av plutselig hjertestans blant drøyt 100 000 deltakere.

Resultatene

De som røykte da studiene ble gjennomført hadde desidert høyest risiko for plutselig hjertedød i løpet av oppfølgingsperioden i alle de ulike sammenligningene. Men også de som har stumpet røyken ser ut til å ha økt risiko:

  • Nåværende røykere hadde tre ganger høyere risiko for å dø av hjertestans i løpet av hjertestans enn de som aldri hadde røykt.
  • De hadde dessuten dobbelt så høy risiko som de som enten var tidligere røykere eller aldri hadde røykt.
  • Hver tiende ekstra sigarett man røykte i løpet av en dag var forbundet med en 58 % økning i risiko i de to studiene som så på dette.
  • Personer som hadde røykt på ett eller annet tidspunkt hadde dobbelt så høy risiko som de som aldri hadde røykt.
  • Tidligere røykere hadde 38 % høyere risiko for plutselig hjertedød enn de som aldri hadde røykt.

Videre viste analysene at både menn og kvinner som røykte hadde økt risiko for plutselig hjertedød, og at studier fra ulike deler av verden gav noen lunde like resultater.

Denne figuren kopiert fra forskningsartikkelen viser: A) Alle tilgjengelige studier viser økt risiko for plutselig hjertedød blant røykere. Når man kombinerer resultatene fra alle studiene i én analyse er risikoen 3,06 ganger høyere enn hos de som aldri har røykt, altså ca. tredoblet. B) Også for tidligere røykere peker alle studier i retning av økt risiko for plutselig hjertedød sammenlignet med de som aldri har røykt. Når data fra alle sju studiene sammenstilles blir sammenhengen også statistisk signifikant med en økt risiko på 38 %. C) Samleanalysen viser ca. dobbelt så høy risiko for plutselig hjertedød dersom røykere og tidligere røykere plasseres i samme kategori og sammenlignes med personer som aldri har røykt. D) Det er også en dobling i risiko blant nåværende røykere når de sammenlignes med personer som enten aldri har røykt eller som har røykt tidligere i livet. Klikk på bildet for å vise figuren hos tidsskriftet.

Denne figuren kopiert fra forskningsartikkelen viser at risikoen for plutselig hjertedød øker med 58 % for hver tiende sigarett mer en person røyker i løpet av en dag. Analysen baserer seg bare på resultatene fra to studier som har undersøkt dose-responssammenhengen mellom røyking og å dø plutselig av hjertestans, og forskerne skriver at framtidige studier bør se nærmere på betydningen av antall sigaretter, hvor lenge man har røykt og hvor lenge det er siden man slutta å røyke. Klikk på bildet for å vise figuren hos tidsskriftet.

 

Men røykere lever jo mer usunt ellers også?

Det er andre ting enn kun røyking som skiller røykere fra ikke-røykere, så hvordan kan Aune og kollegene konkludere med at røyken har skylda? Røykere har for eksempel gjerne mer magefedme, spiser mer usunt og er mindre fysisk aktive enn de som aldri har røyket. Men en god del av studiene som er inkludert i denne analysen har justert resultatene sin for de viktigste faktorene som kunne ha påvirket sammenhengen mellom røyking og plutselig død.

– Vi anser det som lite sannsynlig at faktorer vi ikke har oversikt over kan forklare sammenhengen, ettersom røyking ser ut til å være en av de sterkeste risikofaktorene for plutselig hjertedød, skriver blant annet Aune og kollegene i tidsskriftartikkelen.

Så hvorfor øker røyking risiko for hjertedød?

Det finnes flere biologiske mekanismer som potensielt kan forklare hvorfor røyking øker risikoen for å dø plutselig av hjertestans. Det store flertallet av slike dødsfall skjer som en konsekvens av ventrikkelarytmier, og nikotin har i dyreforsøk vist seg å frembringe både ventrikkelflimmer og mange andre former for hjerterytmeforstyrrelser. Røyking ser også ut til å øke risikoen for atrieflimmer, høyt blodtrykk, økt hvilepuls og type-2-diabetes, og alt dette er risikofaktor for plutselig hjertedød.

Forskerne konkluderer metaanalysen med at resultatene støtter politikk og intervensjoner som hindrer folk fra å begynne å røyke og som hjelper de som allerede røyker med å stumpe røyken.

Leave a reply