Standard gamble-metoden er ansett som gullstandard for å beregne pasientens preferanser for deres nåværende helsetilstand og den risiko de er villig til å ta i forbindelse med en intervensjon for å bli kvitt sine plager. Et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus har benyttet metoden for å undersøke hvor stor risiko for akutt død pasienter med aortastenose er villige til å ta under en hjerteoperasjon for å få et bedre liv, og har i den forbindelse evaluert om metoden er brukbar til dette formålet.

Ved alvorlig aortastenose kan den gamle og forkalkede hjerteklaffen erstattes av en ny, kunstig klaff ved hjelp av åpen hjertekirurgi eller en kateterbasert metode kalt TAVI. De fleste som har behov for ny aortaklaff er eldre med skrantende helse, og inngrepene er forbundet med en viss risiko. Høy operativ risiko er den hyppigste årsaken til at pasienter avvises for aortaklaffkirurgi. Men hvordan stiller pasientene seg selv til dette? I SAS-studien gjennomførte 439 personer som var henvist til vurdering for klaffeoperasjon et intervju hvor de oppgav hvor stor risiko for akutt død under operasjon de var villig til å akseptere i forbindelse med klaffeoperasjon.

Det viste seg at resultatene korrelerte i høyere grad med pasientenes rapporterte fysiske begrensninger og opplevd endring i helsetilstand det siste året, og i mindre grad med pasientenes mentale helse. Standard gamble-resultatene hang også moderat sammen med blant annet symptomene på aortastenose, mens det ikke var noen korrelasjon mellom standard gamble og alder, kjønn, utdanningsnivå eller målinger fra hjerteultralydundersøkelsene pasientene gjennomførte. Dette var helt i tråd med forhåndshypotesene til forskerne, som dermed argumenterer for at standard gamble er en gyldig metode som måler det den har til hensikt å måle for denne pasientgruppa.

Standard gamble viste seg overraskende å være mindre korrelert med legers funksjonsvurdering (NYHA-klassifisering), som er meget velbrukt. Dette skyldes at disse eldre pasientene opplever endringer i sin helsetilstand over tid og synes å tilpasse seg dette, samt tilskrive mange av sine plager til normal aldringsprosess. Pasientene avstår fra aktivitet som fremprovoserer plagene og dermed kommer disse ikke frem under konsultasjonen.

Personen som intervjuet pasientene kunne også bekrefte at de forstod oppgaven og fant den lett å gjennomføre. Forskerne konkluderte med at standard gamble er en gyldig, akseptabel og gjennomførbar metode for å finne ut hvordan pasienter med alvorlig aortastenose stiller seg til klaffeoperasjon. Retningslinjene slår fast at helsepersonell skal lytte til pasientenes ønsker for eller mot operasjon, og denne studien indikerer at standard gamble kan vurderes i klinisk bruk for pasienter med alvorlig aortastenose.

NB! Hovedfunnene fra SAS-studien er foreløpig ikke publisert i artikkelform, men deler av studien ble presentert på ESC-kongressen i Barcelona i 2014 og viser at én av fem pasienter er villig til å akseptere en dødsrisiko på 50 % ved operasjonen. Studien ble også omtalt av Dagens Medisin i etterkant av kongressen: Hjertepasienter vil ta høy risiko.

Leave a reply