Personer med hjerte- og karsykdom har høyere risiko for tidlig død dersom de også er deprimerte. Nå viser en ny studie basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) at friske personer som har vært fysisk aktive over tid har lavere risiko for å bli deprimerte etter at de rammes av et hjerteinfarkt.

Forskerne inkluderte 189 personer som var 50 år eller eldre ved deltakelsen i HUNT2 (1995–1997) og som hadde blitt rammet av sitt første hjerteinfarkt i perioden mellom HUNT2 og HUNT3 (2006–2008). Videre registrerte forskerne om det fysiske aktivitetsnivået til deltakerne hadde forandret seg fra HUNT1 (1984–1986) til HUNT2, og om de hadde utviklet symptomer på depresjon innen HUNT3. Personer som var mindre aktive enn helsemyndighetenes minimumsanbefalinger på 150 minutter hver uke ble definert som inaktive, mens depresjon ble definert utfra den mye benyttede skalaen HADS.

Blant de som var inaktive både ved HUNT1 og HUNT2 og fikk et hjerteinfarkt innen HUNT3 var 17,4 % deprimerte. Blant de som hadde gått fra å være aktive til inaktive var andelen deprimerte 12,5 %, mens den var 9,1 % blant de som hadde blitt fysisk aktive mellom HUNT1 og HUNT2. Den laveste andelen deprimerte – 7,5 % – fant forskerne blant infarktpasientene som var fysisk aktive ved begge de to helseundersøkelsene, men forskjellene mellom gruppene var ikke statistisk signifikante.

Videre analyser som tok hensyn til alder, kjønn, systolisk blodtrykk, BMI og langvarig sykdom i de ulike gruppene viste imidlertid at de som var vedvarende fysisk aktive hadde statistisk signifikant lavere sannsynlighet for å bli deprimerte etter et hjerteinfarkt sammenlignet med de som var vedvarende fysisk inaktive. Studien er dermed den første som indikerer at det å opprettholde anbefalt fysisk aktivitetsnivå i mange år før man får et hjerteinfarkt kan ha en beskyttende effekt mot depresjon i tida etter infarktet. Forskerne understreker at studien har en del begrensninger og at resultatene baserer seg på relativt få personer, og de oppfordrer til videre forskning på området.

Les også: Positive følelser beskytter kvinner mot hjerteinfarkt

Leave a reply