Third International Stroke Trial (IST-3) inkluderte 3035 slagpasienter fra 12 land, og 10 sykehus i Norge deltok. Studien undersøkte effekten av blodproppoppløsende (trombolytisk) behandling ved hjerneslag. Hovedresultatene, som ble publisert i The Lancet i 2012, viste at behandlingen forbedrer livskvaliteten og funksjonsevnen til pasientene. Dette gjaldt også pasienter over 80 år og pasienter som fikk trombolytisk behandling 3–6 timer etter de første symptomene på slag. Eivind Berge og medarbeidere har nå foretatt analyser av blodtrykkene og blodtrykkssenkende medisiner i IST-3, og artikkelen fra disse analysene ble nylig publisert i Stroke.

Les også: Trombolyse er trygt og effektivt ved mildt hjerneslag

Pasientenes blodtrykk ble målt fem ganger i løpet av det første døgnet. Det viste seg at de pasientene som hadde høyt blodtrykk da de ankom sykehuset hadde høyere risiko for å dø og for å oppleve alvorlige hendelser i den tidlige fasen etter hjerneslaget. De som hadde en stor reduksjon i blodtrykket, eller som hadde liten variabilitet i blodtrykket, fra første til siste måling hadde imidlertid færre alvorlige hendelser og bedre funksjonsevne et halvt år senere enn andre pasienter. Denne positive effekten gjaldt også pasienter som fikk senket blodtrykket ved hjelp av medisiner i løpet av de første 24 timene. Resultatene var uavhengige av om pasientene hadde fått trombolytisk behandling eller ikke.

Studien indikerer at slagpasienter som er kandidater for trombolytisk behandling kan ha nytte av å senke blodtrykket i den akutte fasen av et hjerneslag. Funnene er imidlertid usikre, og det er behov for randomiserte, kontrollerte studier som undersøker effekten av blodtrykkssenkede medikamenter i løpet av de første timene av hjerneslag.

Leave a reply