Hjerneblødning er en svært alvorlig sykdom, og mange av de som blir rammet dør innen kort tid. Nye resultater fra Tromsøundersøkelsen tyder på at en omtrent like stor andel av befolkningen får hjerneblødning i dag som for 20 år siden.

– Heller ikke dødeligheten er redusert, sier doktorgradsstipendiat Maria Carlsson, som er førsteforfatter av den nye studien.

En fjerdedel døde innen 30 dager

Analysene inkluderte 32 530 personer som hadde deltatt i en eller flere utgaver av den befolkningsbaserte Tromsøundersøkelsen. Mellom 1995 og 2012 registrerte forskerne til sammen 226 nye tilfeller av hjerneblødning hos de deltakerne som var over 30 år. Aldersjusterte analyser viste at ca. én av 2000 menn og ca. én av 3000 kvinner ble rammet av hjerneblødning i løpet av et tilfeldig år. Risikoen økte jo eldre man var, og blant personer over 75 år fikk ca. én av 400 personer hjerneblødning per år.

Antall nye tilfeller av hjerneblødning var 27 % lavere i 2012 enn i 1995. Forskerne kunne derimot ikke påvise noen signifikant nedgang over tid gjennom perioden. For kvinner og eldre var det en grensesignifikant trend til at antall nye tilfeller av hjerneblødning ble lavere over tid, mens forskerne ikke så noen tegn til det samme blant menn og yngre.

– Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren, og det er derfor overraskende at forekomsten av hjerneblødning ikke har blitt lavere selv om blodtrykket i befolkningen har sunket. Flere enn før bruker blodfortynnende legemidler. Vi skal se videre på om dette, eller eventuelt andre risikofaktorer, kan ha bidratt til å forklare hvorfor andelen hjerneblødninger ikke har gått ned, sier Carlsson.

Omtrent en fjerdedel av deltakerne som fikk hjerneblødning mellom 1995 og 2012 døde i løpet av den neste måneden. Andelen endret seg ikke signifikant gjennom perioden, verken for kvinner eller menn. Funnene er i tråd med studier fra andre land, og understreker de begrensede mulighetene som finnes i akuttbehandlingen av hjerneblødning.

Leave a reply