Adaptiv servoventilasjon (ASV) i form av en pustemaske om natta er en av de mest effektive behandlingsmetodene ved sentral søvnapné. Slik søvnapné er vanlig blant pasienter med hjertesvikt, og karakteriseres av såkalt Cheyne-Stokes-respirasjon. En større randomisert, kontrollert studie knyttet imidlertid nylig ASV til økt risiko for tidlig død ved kronisk hjertesvikt, og derfor ønsket forskere ved Sykehuset Østfold og Universitetet i Oslo å undersøke dette i ei norsk pasientgruppe. Resultatene bekrefter ikke funnene fra den internasjonale studien.

– Vår studie viser at ASV i tillegg til vanlig hjertesviktmedisinering kan være gunstig for å redusere dødeligheten for pasienter med kronisk hjertesvikt og Cheyne-Stokes-respirasjon, i alle fall for noen utvalgte pasienter. Antall sykehusinnleggelser og lengden på sykehusopphold var lavere blant pasientene som benyttet ASV, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen om studien.

Ikke signifikant lavere hjerte- og kardødelighet

Den norske studien inkluderer 75 hjertesviktpasienter på optimal behandling, hvorav 31 hadde brukt pustemaske i inntil 18 måneder. De 44 øvrige utgjorde kontrollgruppa, som ikke ønsket å bruke pustemaske. Pasientene i de to gruppene var tilsynelatende nokså like med tanke på alvorlighetsgrad av sykdommen og øvrige risikofaktorer for tidlig død da oppfølgingstida startet.

Etter 18 måneder hadde kun to av de 31 pasienter (6 %) i ASV-gruppa dødd, en signifikant lavere andel enn de 25 % som døde i kontrollgruppa. Forskjellen var også signifikant etter justering for andre risikofaktorer som skilte de to gruppene, som altså i utgangspunktet var relativt like. Én pasient (3 %) i ASV-gruppa døde av hjerte- og karsykdom, mens dette gjaldt 16 % i kontrollgruppa. Denne forskjellen i hjerte- og kardødelighet var ikke statistisk signifikant, men det var en trend til at flere i kontrollgruppa døde som følge av andre årsaker enn hjerte- og karsykdom.

Videre var det en høyere andel i kontrollgruppa som enten døde eller ble lagt inn på sykehus i løpet av oppfølgingsperioden. Dersom man kun inkluderte dødsfall grunnet hjerte- og karsykdom i disse analysene, var imidlertid forskjellen mellom 61 % av pasientene i kontrollgruppa og 39 % av pasientene i ASV-gruppa redusert til en ikke-signifikant trend. De som ble behandlet med ASV hadde også færre sykehusinnleggelser totalt sett og færre dager på sykehus enn deltakerne som ikke brukte pustemaske.

Forskerne understreker at de til dels lovende resultatene for pasienter med ASV må tolkes forsiktig på bakgrunn av den større internasjonale studien som nylig viste redusert overlevelse med ASV i ei lik pasientgruppe. Likevel konkluderer de med at ASV ser ut til å kunne være fordelaktig for noen pasienter med hjertesvikt og Cheyne-Stokes-respirasjon dersom behandlingen overvåkes nøye.

Leave a reply