Barn med medfødt hjertefeil er generelt mindre fysisk aktive og har dårligere motorikk enn andre barn. En av årsakene kan være at mange foreldre og helsepersonell frykter at idrett kan føre til plutselig hjertestans hos disse barna. Denne frykten er unødvendig, viser en ny studie basert på alle 943 871 barn som ble født i Norge mellom 1994 og 2009. Studien baserer seg på data fra Fødselsregisteret, CVDNOR-databasen, Oslo universitetssykehus’ register over medfødte hjertefeil og Dødsårsaksregisteret.

Les også: Færre fødes med hjertefeil i Norge

11 272 av barna hadde medfødt hjertefeil, og i analysene ekskluderte forskerne om lag 800 barn som ikke overlevde de to første leveårene eller døde i forbindelse med operative inngrep på sykehuset. Det viste seg at 78 av de gjenværende 10 459 barna mellom 2 og 18 år døde innen utgangen av 2012. Risikoen var høyere for barn med alvorlig hjertefeil (1,4 %) enn for barn med mindre alvorlig hjertefeil (0,5 %).

Forskerne klarte å innhente informasjon om dødsårsaken for de fleste av barna. Ingen av dødsfallene skjedde i forbindelse med idrett eller innen en time etter avsluttet idrettsaktivitet. Videre viste det seg at 19 av 63 barn døde plutselig og uventet, men at bare sju av disse dødsfallene skyldtes hjertet, hvorav seks skjedde hos barn med alvorlig hjertefeil. For barn med mindre alvorlig hjertefeil var dermed ikke risikoen for plutselig og uventet hjertedød noe høyere enn det som er forventet for barn og unge uten hjertefeil.

Dermed kunne forskerne konkludere med at svært få barn og unge med medfødt hjertefeil dør plutselig og uventet av årsaker relatert til hjertet, og de fant ingen idrettsrelaterte dødsfall blant barn som ble født med hjertefeil i Norge mellom 1994 og 2009. De oppdaget imidlertid to tilfeller der barn med hjertefeil overlevde plutselig hjertestans i forbindelse med fysisk aktivitet. Forskerne har bare inkludert barn med medfødte hjertedefekter i studien, og resultatene kan dermed ikke overføres til barn med medfødte kardiomyopatier.

– Gevinsten av fysisk aktivitet er mye større enn risikoen, også for disse barna. De aller fleste barn med medfødt hjertefeil kan trygt delta på vanlige idrettsaktiviteter, sier førsteforfatter Jarle Jortveit i en sak publisert på nettsidene til Sørlandet Sykehus.

Les mer om studien på sidene til Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus:

Unødig frykt for idrettsdødsfall hos barn med medfødt hjertefeil

– Barn med hjertefeil bør delta på idrettsaktiviteter

Leave a reply