RACS-studien inkluderte 871 pasienter som ankom akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus med brystsmerter som ble mistenkt å være akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt eller ustabil angina) i 2002 og 2003. Innen sju år hadde 332 av pasientene dødd, og nå viser en ny studie at både nivåene av pentraksin 3 (PTX3) og D-dimer i blodet kan identifisere pasientene med høyest risiko.

PTX3 er en tidlig markør for betennelse i blodåreveggene, og skilles ut som en respons på at blodårene skades. Proteinet er forbundet med progresjon av åreforkalkning, og nivåene i blodet er økt ved ustabil koronarsykdom. I denne studien hadde halvparten av pasientene PTX3-nivåer høyere enn 5,88 ng/mL, og i analyser justert for variabler som kunne påvirke resultatet hadde disse 60 % økt risiko for å dø sammenlignet med den fjerdedelen av pasientene som hadde lavest nivåer. PTX3-nivåene var imidlertid ikke uavhengig egnet til å forutsi hvilke pasienter som ville få et akutt hjerteinfarkt i løpet av oppfølgingsperioden.

D-dimer er et mål på blodpropptendens, og dannes som et restprodukt av fibrin, proteinet som utgjør store deler av en blodpropp. Også nivåene av D-dimer er økt ved ustabil koronarsykdom, og studien fra Stavanger viste at også denne biomarkøren uavhengig kunne forutsi dødeligheten til pasienter med brystsmerter etter sju år, men ikke etter to år. Den fjerdedelen av pasienter med høyest nivåer hadde i justerte analyser 83 % økt risiko for å dø innen sju år sammenlignet med pasientene med lavest nivåer. Heller ikke D-dimer var egnet til å forutsi risikoen for nytt hjerteinfarkt.

Høysensitivt C-reaktivt protein (hs-CRP) er en generell markør for betennelse i kroppen, og er akseptert som en prognostisk markør ved akutt koronarsykdom til tross for at resultatene fra studier spriker. I denne studien var ikke høye nivåer av hs-CRP en uavhengig prediktor for dødelighet, men derimot for å få hjerteinfarkt i løpet av oppfølgingsperioden.

B-type natriuretisk peptid (BNP) utskilles som en respons på økt strekk i hjertecellene, og er en veletablert biomarkør for hjertesvikt som også sier noe om prognosen til pasienter med akutt koronarsykdom. Det ble bekreftet i denne studien, hvor BNP viste seg å være den mest presise prognostiske markøren for både dødelighet og hjerteinfarkt blant akuttinnlagte pasienter med mistenkt koronar hjertesykdom.

Videre analyser viste at både PTX3 og D-dimer forbedret verdien av en modell bestående av andre prognostiske markører for dødelighet ved mistenkt akutt koronarsykdom. Dette viser at det kan ha en klinisk nytteverdi å måle nivåene av disse to stoffene i blodet til pasienter som legges inn på sykehus med brystsmerter som mistenkes å stamme fra hjertet.

Leave a reply