Det er kun større sykehus i Norge som gjennomfører angiografi av pasienter med mistenkt akutt koronar hjertesykdom (ustabil angina eller hjerteinfarkt). På et angiogram ser man hvilke blodårer i hjertet som eventuelt er trange eller blokkerte, og kan avdekke om pasientene har behov for perkutan koronar intervensjon (PCI) eller koronar bypass-operasjon for å fjerne blokkeringene. Pasienter som oppsøker sitt lokale sykehus med symptomer på akutt koronarsykdom vil derfor ofte ha behov for å transporteres til et større sykehus for angiografisk diagnostisering og behandling. Nå viser det seg at både pasientene og sykehusene kan være tjent med at pasientene tilbringer kortest mulig tid på regionsykehuset før de transporteres tilbake til lokalsykehuset.

Studien inkluderte 399 akuttpasienter som var henvist fra et lokalt sykehus til Oslo universitetssykehus, og som ble tilfeldig trukket til ordinær behandling med overnatting eller til retur samme dag (fast track) der behovet for overnatting ble avgjort etter gjennomført angiografi. Fast track medførte at pasientene tilbrakte et helt døgn mindre på regionsykehuset enn med den ordinære prosedyren, og de kunne sendes tilbake til lokalsykehuset i løpet av seks timer (medianverdier). Tidsbesparelsen gjaldt statistisk både for pasienter som bare gjennomgikk angiografi og for PCI-pasienter, mens det ikke var noen forskjell på lengden av sykehusoppholdet for koronar-bypass-pasientene i de to gruppene. Fast track-pasientene tilbrakte heller ikke lenger tid enn resten etter at de kom tilbake til lokalsykehuset, og det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt komplikasjoner etter behandlingen.

Kostnadsreduksjonen i studien beregnes til nærmere 8.000 kroner per pasient (median) ved bruk av Fast track, en reduksjon på 33,5 %. Forskerne konkluderte med at PCI og/eller koronarangiografi uten overnatting på regionsykehuset var liggetidsbesparende for både sykehus og pasient, samtidig som det kan redusere kostnader for sykehuset. Redusert liggetid innebærer også økt potensial for å behandle flere pasienter og redusere sykehuskøene, men denne studien undersøkte ikke om dette frigjorte potensialet ble utnyttet.

Leave a reply