Forskerne intervjuet til sammen 19 ektefeller, samboere eller barn av pasienter med hjertesvikt. Rapporten som nå er publisert i Tidsskriftet Sykepleien viser at de pårørende gjerne vil ha mer kunnskap om sykdommen og sykdomsforløpet, slik at de kan støtte hjertesviktpasienten så godt som mulig.

«Ett fellestrekk var ønsket om å få fortløpende informasjon. Flere beskrev behovet for tilstrekkelig kunnskap om symptomer på forverring av hjertesvikten, slik at de kunne reagere og handle hensiktsmessig når den sykes situasjon endret seg. Flere uttrykte at god og saklig informasjon var viktig for dem», heter det i forskningsrapporten.

Flere fortalte om utfordringer med å få nok informasjon og å skjønne fagbegreper, usikkerhet om hvilke fagpersoner de skulle forholde seg til og hvem de skulle kontakte hvis de lurte på noe. Samtidig fremhevet flere av de pårørende sykepleiere på hjertesviktpoliklinikken eller i hjemmesykepleien som viktige kontaktpersoner som gav god hjelp.

«Fremtidens helsetjeneste har økt oppmerksomhet på pårørendeinvolvering og forventet økning av pasienter med hjertesvikt. For å kunne være i takt med denne utviklingen vil diskusjoner om informasjonsansvar versus taushetsplikten samt kompetansehevende tiltak for sykepleiere være av betydning for tjenestekvaliteten. En tydeligere kommunikasjon mellom tjenesteaktørene vil også være viktig for at de pårørende skal føle seg trygge», konkluderer forskerne.

Leave a reply