Tirsdag 11. desember disputerer Kristin Marie Kvakkestad for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Svært gamle pasienter har firedoblet dødelighet i årene etter et akutt hjerteinfarkt.
  2. Kvinner har bedre langtidsoverlevelse enn menn etter et NSTEMI-infarkt.
  3. Halvparten av de som legges inn på sykehus med hjertestans er i live åtte år senere.

KORT OPPSUMMERING:

Studiene til Kvakkestad inkluderer rundt 10 000 menn og kvinner som ble lagt inn på Oslo universitetssykehus med akutt hjerteinfarkt mellom 2005 og 2011. Rundt halvparten av dem hadde infarkt med ST-elevasjon på EKG.

(1) 52 % av pasientene over 80 år er fortsatt i live tre år etter at de ble innlagt for et akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon. 17 % døde i løpet av sykehusoppholdet, sammenlignet med kun 4 % av yngre pasienter. Dødeligheten var lavere for pasienter som fikk invasiv behandling i form av utblokking eller bypass-kirurgi.

Risikoen for å dø i løpet av sykehusoppholdet var økt med to til tre ganger for eldre sammenlignet med yngre etter justering for andre faktorer som skilte pasientgruppene. På lengre sikt var dødeligheten over fire ganger høyere blant de eldre.

(2) Kvinner og menn har lik prognose de sju første årene etter et STEMI-hjerteinfarkt, mens kvinner har bedre prognose enn menn etter et NSTEMI-infarkt. Riktig nok døde en høyere andel kvinner enn menn i løpet av oppfølgingsperioden, men det skyldtes først og fremst høyere alder hos de kvinnelige pasientene enn hos de mannlige. Funnene tyder dermed på at det å være kvinne kan være gunstig med tanke på prognosen etter NSTEMI. Dødeligheten på sykehuset var lik blant kvinner og menn etter justering for aldersforskjellen mellom kjønnene.

(3) De som overlever de første 30 dagene etter hjertestans har ikke dårligere overlevelse på lengre sikt enn andre pasienter med hjerteinfarkt. 63 % av pasientene som ble lagt inn på sykehus etter å ha fått hjertestans overlevde de 30 første dagene, og 49 % var fortsatt i live etter åtte år. Det var 404 av de nesten 10 000 inkluderte infarktpasientene som fikk hjertestans som følge av infarktet.

Leave a reply