Økte nivåer av troponin tyder på celledød, og svingninger i nivåene brukes som en markør for å diagnostisere akutt hjerteinfarkt. Også en del pasienter som opplever hjerneslag har høye nivåer av troponin i hjertet, i tillegg til EKG-bilder som tyder på hjerteskade. Man vet ikke hvorfor det er sånn, men studier viser at disse pasientene har økt risiko for å dø som følge av slaget. Forskere i Oslo undersøkte nylig hvor mange slagpasienter som samtidig hadde forhøyede nivåer av høysensitiv troponin T i hjertet, og om de kunne sette de økte nivåene i sammenheng med andre faktorer som er forbundet med hjerte- og karsykdom.

UnikardSymposiet2014 - bannerForskerne analyserte troponin T-nivåene fra 287 pasienter som ble lagt inn på Akershus Universitetssykehus med akutt hjerneslag i 2009 og 2010. Over halvparten hadde forhøyede nivåer ved innleggelse, og en ny måling neste morgen viste at om lag 30 % av alle pasientene hadde så store svingninger i nivåene at de oppfylte kriteriene for akutt hjerteinfarkt. 17 av pasientene døde på sykehuset, og det viste seg at svingningene i troponin var signifikant forbundet med økt risiko for å dø.

6,6 % av pasientene fikk påvist både store svingninger i troponinnivåene og EKG som viste skader på hjertevevet. Hos pasientgruppa med høye nivåer ved innleggelse så man også økt forekomst av en rekke tilstander som forbindes med slik hjerteskade – nærmere bestemt atrieflimmer eller atrieflutter, forstørret venstre hjertekammer, ST-depresjon, høyre grenblokk og T-inversjon. Risikoen for høye nivåer av troponin T ved innleggelse var vesentlig større hos eldre pasienter, hos pasienter som hadde tidligere koronarsykdomhjertesviktdiabetes eller nedsatt nyrefunksjon. Hjerneslaget var også mer alvorlig hos denne gruppa av pasienter.

Ut fra denne studien kan ikke forskerne si om det er det akutte hjerneslaget som fører til stress på hjertet og øker troponinmengden, eller om nivåene allerede er høye på forhånd på grunn av andre faktorer. De kunne imidlertid konkludere med at flere faktorer som er forbundet med hjerte- og karsykdom henger nøye sammen med økte nivåer av høysensitiv troponin T i hjertet til pasienter med akutt hjerneslag, og at akutt hjerteinfarkt i dag sannsynligvis er underdiagnostisert hos denne pasientgruppa.

Forsker Kashif Faiz disputerte nylig med doktorgraden Forsinkelse og kunnskap hos pasienter med hjerneslag, og har uttalt til NRK at folk vet for lite om hjerneslag.