En rekke studier indikerer at omega-3-fettsyrer fra marine kilder kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom og bedre prognosen hos de som har blitt rammet. Forskere i Oslo ønsket å se på om nivåene av disse og andre fettsyrer i blodet til pasienter med et nylig hjerteinfarkt hadde betydning for hvor omfattende infarktet var, basert på nivåene av troponin T, en markør for celledød i hjertet. De kunne ikke påvise en slik sammenheng.

– Funnene våre tyder på at det ikke er sammenheng mellom nivåene av marine omega-3-fettsyrer i blodet og infarktstørrelsen i denne populasjonen. Pasientene i denne studien hadde imidlertid en relativt høy andel omega-3 i blodet i forhold til omega-6, og vi kan ikke utelukke at vi hadde fått andre resultater i en pasientgruppe med en annen omega-6/omega-3-profil, sier førsteforfatter Kristian Laake som er lege og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Til sammen deltok 299 eldre infarktpasienter som fikk målt nivåene av troponin T ved innleggelse og fettsyrene i blodet etter mellom to og åtte uker. Verken omega-3-fettsyrene EPA eller DHA, omega-6-fettsyrene linolsyre eller arakidonsyre, eller forholdet mellom omega-6- og omega-3-fettsyrer hang sammen med de høyest målte troponin-T-nivåene til pasientene og heller ikke med nivåene av NT-proBNP, en biomarkør for hjertesvikt.

Mindre infarkt ved tidligere hjertesykdom

Personer som rapporterte at de tok omega-3-tilskudd hadde noe høyere nivåer i blodet enn de som ikke tok tilskudd, men det var ingen forskjell på infarktstørrelsen i disse to gruppene. Forskerne oppdaget imidlertid lavere troponin T-nivåer hos pasienter som var under behandling for høyt kolesterol og hos pasienter med angina, tidligere hjerteinfarkt, atrieflimmer eller røykebein.

– Disse funnene overrasket oss, men vi tror det kan skyldes at disse pasientene som regel allerede går på medisiner som kan påvirke utstrekningen av et hjerteinfarkt, for eksempel blodplatehemmere og statiner. Samtidig er det kjent at NSTEMI-infarkter, som ofte er mindre utbredte enn STEMI-infarkter, gjerne rammer de sykere og eldre, noe som også kan forklare mindre infarkter blant tidligere hjertepasienter, sier Laake.

Studien er en del av et større prosjekt hvor eldre infarktpasienter fordeles til to grupper som enten får omega-3-tilskudd eller placebo i to år.

– Selv om vi ikke fant noen effekt av omega-3 på infarktreduksjon, er fortsatt vår hypotese i hovedstudien at omega-3 har en gunstig effekt på hjertesykdom. Omega-3-fettsyrer har blant annet anti-inflammatoriske egenskaper som antas å være gunstige, men det er ikke sikkert at dette vil innvirke i en akutt infarktsetting, sier Laake til UNIKARD.

Leave a reply