UNIKARD var en nasjonal forskningssatsning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG). Den nasjonale satsningen ble avsluttet 31.12.2016, men gjennom Hjertebloggen fortsetter formidlingsaktiviteten i nettverket. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU har administrativt ansvar.

UNIKARD har blant annet jobbet for å:

 • fremme kardiovaskulær forskning på høyt internasjonalt nivå
 • fremme prosjektarbeid på tvers av regioner og etablerte forskningsgrupper
 • knytte norsk hjerte- og karforskning mot internasjonal forskning
 • gjøre norsk kardiovaskulær forskning attraktiv for nasjonale og internasjonale aktører
 • ta i bruk nye behandlingsstrategier for pasienter med hjerte- og karsykdommer i norsk helsevesen
 • ha en langsiktig strategi for forskerutdanning
 • bedre utnyttelse for infrastrukturen innenfor kardiovaskulær forskning
 • ta i bruk og bygge ut gode funksjonelle registre og biobanker

Historie

Initiativet til UNIKARD kom 2004, etter en evaluering av klinisk forskning i regi av Norges Forskningsråd. Det ble avdekket behov for økt satsing på samarbeid nasjonalt og internasjonalt, behov for sterkere forskningsledelse, samt behov for klarere mål og strategier for forskningen. Prodekanene for forskning tok initiativet til en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning i 2004, og det ble opprettet en arbeidsgruppe som leverte innstilling om UNIKARD mai 2005.

Grunnlagsdokumenter for UNIKARD:

UNIKARD omfattet all hjerte- og karforskning men hadde hovedvekt på tre områder:

 1. epidemiologisk forskning, registerforskning
 2. hjertesvikt
 3. hjerte- og karkirurgi

NASATS

Høsten og vinteren 2011/2012 administrerte Forskningsrådet den første utlysningen for de tre nasjonale satsingsområdene for tverregional helseforskning (NASATS): UNIKARD (hjertekarforskning), NevroNor (nevrovitenskapelig forskning) og Alvorlige psykiske lidelser. I første tildeling fikk tre prosjekter støtte fra samarbeidsorganene i helseregionene og Forskningsrådet i fellesskap. Innen UNIKARD  fikk prosjektet Fysisk trening som behandling av hjertesvikt, administrert av Ulrik Wisløff ved NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk tildelt midler.

Hjertesvikt er endepunktet for all kardiovaskulær sykdom og pasienter med hjertesvikt har dårlig prognose. Trening kan være en effektiv måte for å bedre hjertefunksjon og redusere arrytmier, men også for å forebygge kardiovaskulær sykdom og hjertesvikt. Prosjektet Fysisk trening som behandling av hjertesvikt startet opp i 2012, og undersøker underliggende mekanismer for hvorfor fysisk trening er gunstig. Hovedmålene har primært vært å utforske nye molekylære angrepspunkt for å forhindre og behandle hjertesvikt, samt å etablere et norsk nettverk av forskere med forskjellige vitenskapelige metoder for å styrke forskningen på hjertesvikt.

Prosjektleder er professor Ulrik Wisløff ved K.G. Jebsen senter for hjertetrening ved NTNU, mens hovedsamarbeidspartnere er professor Håvard Attramadal ved Oslo Universitetssykehus, førsteamanuensus Linda Hildegunn Bergersen og professor emeritus Jon Storm-Mathisen ved Universitetet i Oslo, og professorene Ellen Aasum og Terje Larsen ved UiT Norges arktiske universitet.
Prosjektet har også flere nasjonale og internasjonale partnere som til sammen utgjør ekspertise i fagfelt som hypertrofiske signalveier, energimetabolisme, genregulering, molekylær avbildning, magnetisk resonans (MR) og fysisk trening i forbindelse med hjertesvikt.

Organisering av UNIKARD

Et satsningsområde under NSG organiseres som nettverk av forskningsmiljøer innenfor et temaområde hvor det oppfordres til samarbeid på tvers av regionene, basert på nasjonal konsensus. Det samarbeides om felles strategi, utnyttelse av infrastruktur, gjennomføring av forskningsprosjekter, felles publisering, faglige og strategiske møter og konferanser. Organisasjonsmessig har prosjektet vært underlagt NSG, med Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU som ansvarlig samarbeidsorgan. NTNU ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og daværende instituttleder Toril Hernes har hatt det koordinerende forskningsmiljøet, hvor forsker og lege Charlotte Björk Ingul ble ansatt som koordinator i 2010. Koordinatorstøtte i prosjektet fra mai 2014 er journalist og treningsfysiolog Anders Revdal, som også har ansvaret for drift av hjemmeside og blogg. UNIKARDs fagråd i 2016 bestod av:

Referat fra møtene i fagrådet:

UNIKARD rapporterer årlig til Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge:

Informasjonsmateriell og pressebilder

Logo:


JPG

EPS

Poster:


UnikardposterA4
UNIKARD Poster A4

UnikardposterA3
UNIKARD Poster A3

Presentasjon av UNIKARD:


NORSK

ENGLISH

Pressebilder:

Click to open Click to open