Den arvelige sykdommen familiær hyperkolesterolemi (FH) gir høye nivåer av LDL-kolesterol i blodet, og øker dermed risikoen for åreforalkning. Uten behandling vil halvparten av alle menn som er rammet utvikle hjerte- og karsykdom innen de fyller 50 år, mens tilsvarende alder for kvinner er 60 år. Statiner – medisiner som senker kolesterolet – ble vanlige på 1990-tallet og reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom og hjerterelatert død betraktelig, men nå har norske forskere vist at risikoen fortsatt er forhøyet for pasienter med familiær hyperkolesterolemi sammenlignet med den generelle befolkningen.

Det antas at mer enn 15.000 nordmenn har familiær hyperkolesterolemi, og mange som blir diagnostisert med sykdommen behandles ved Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus. Ved å koble data fra FH-registeret med data fra Dødsårsaksregisteret kunne forskerne undersøke dødeligheten fra hjerte- og karsykdommer i denne pasientgruppa fra 1992 til 2010. I løpet av denne perioden hadde 113 av 4.688 pasienter omkommet, hvorav 52 døde av hjerte- og karsykdom.

I aldersgruppene under 70 år var dødeligheten fra hjerte- og karsykdom dobbelt så høy blant menn og tre ganger så høy blant kvinner med familiær hyperkolesterolemi sammenlignet med øvrige norske menn og kvinner. Gjennomsnittalderen for hjerterelaterte dødsfall blant personer med sykdommen var 62,2 år, mens den var 79 år i den generelle befolkningen. Dødsfall forårsaket av kreft var likt representert i de to befolkningsgruppene, mens færre med familiær hyperkolesterolemi døde av andre årsaker.

Studien viser at pasientene på tross av statinbruk hadde LDL-kolesterolnivåer som var langt høyere enn de anbefalte grenseverdiene. 12 % av de døde i denne studien benyttet ikke statiner, og mange begynte med kolesterolsenkende medikamenter i høy alder. Blant disse vil langvarig eksponering for høyt LDL-kolesterol ha økt risikoen for åreforkalkning. Et flertall av pasientene som døde i løpet av oppfølgingsperioden ble diagnostisert seint i livet, noe som kan forklare noen av forskjellene fra den øvrige befolkningen.

Les også: Økt betennelse tross statinbruk

Forskerne kunne konkludere med at pasienter med familiær hyperkolesterolemi har høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom enn andre nordmenn, til tross for at de har tilgang til kolesterolsenkende medisiner og moderne kostholdsrådgivning.

– Det bør derfor utføres nye studier for å kunne klargjøre effektene ved optimal lipidsenkende behandling med hensyn på hjerte- og kardødelighet hos disse pasientene, har førsteforfatter Liv Mundal sagt til Dagens Medisin.

Leave a reply