– Vi fant en sammenheng mellom lave natriumnivåer og økt dødelig hos pasienter med akutt hjertesvikt, men ikke hos pasienter med akutt forverring av KOLS, sier førsteforfatter Jacob A. Winther. Han er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og endokrinolog ved Akershus universitetssykehus.

Bekrefter tidligere studier

Resultatene stammer fra 313 pasienter som ble lagt inn på Ahus med akutt tungpust i 2009 eller 2010. Hos 143 av dem var akutt hjertesvikt årsaken til pusteproblemene, mens 83 hadde KOLS med akutt forverring. 20 % av hjertesviktpasientene hadde hyponatremi, definert som lavere nivåer enn 137 mmol/l av natrium (Na+) i blodet. For KOLS-pasientene var denne andelen 27 %. Lave nivåer av natrium i blodet er den vanligste elektrolyttforstyrrelsen hos sykehusinnlagte pasienter, og er tidligere koblet til økt dødelighet i flere pasientgrupper.

Både blant hjertesvikt- og KOLS-pasientene døde rett i underkant av halvparten av pasientene i løpet av oppfølgingsperioden på mellom to og tre år. For hjertesviktpasientene var risikoen for død økt med 85 % dersom natrium var lav ved innleggelse. Resultatene bekrefter tidligere studier på området, selv om sammenhengen ble svekket og ikke lenger var signifikant i analyser der forskerne tok høyde for tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, inkludert hjerteskademarkørene troponin T og NT-proBNP.

Første studie på KOLS

– Det er viktig med videre forskning på lave natriumnivåer hos pasienter med hjertesvikt, ettersom det er noe vi potensielt kan behandle og slik redusere dødeligheten, sier Winther.

Studien er den første som undersøker sammenhengen mellom hyponatremi og dødelighet hos pasienter med akutt forverring av KOLS. Forskerne kunne altså ikke finne noen slik sammenheng, og resultatene ble også de samme da de gjentok analysene i ei gruppe på 99 tidligere akuttinnlagte pasienter med forverring av KOLS.

– Funnene tyder på at underliggende sykdomsmekanismer spiller en større rolle for utfallet enn lave natriumnivåer i seg selv, sier Winther.

Leave a reply