Torsdag 18. januar disputerer Lars Daae Horvei for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Alle typer fedme er koblet til økt risiko for venøs blodpropp.
  2. Vektøkning forbindes med økt risiko for blodpropp, spesielt dersom man allerede har fedme i utgangspunktet.
  3. Lavgradig betennelse kan forklare noe av sammenhengen mellom fedme og blodpropp.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Forskerne brukte data om fire ulike mål på fedme (BMI, midjemål, hofteomkrets og forholdet mellom midje- og hofteomkretsen) blant deltakere i den fjerde Tromsøundersøkelsen fra 1994 og 1995. Av 6 379 personer fikk 288 venøs blodpropp for første gang innen 2011, mens 925 fikk hjerteinfarkt. Økte verdier av alle fedmemålene hang sammen med økt risiko for både venøs blodpropp og hjerteinfarkt.

For hjerteinfarkt ble sammenhengene svekket da forskerne justerte for risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol og diabetes. Det ble de derimot ikke når det gjaldt venøs blodpropp, og dermed kan resultatene tyde på at sammenhengen mellom overvekt og venøs blodpropp skyldes andre og til dels ukjente årsaksmekanismer.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2014:

Alle typer fedme øker risikoen for venøs blodpropp

Vektøkning kan øke risiko for blodpropp

(2) En av disse årsaksmekanismene kan kanskje være fedmerelatert betennelse. Nivåene av C-reaktivt protein (CRP) i blodet reflekterer den generelle betennelsestilstanden i kroppen, og CRP dannes blant annet som en respons på at betennelsesstoffer skilles ut fra fettvev. I den andre studien i doktorgraden viste Horvei og medarbeidere at sammenhengen mellom fedme og både hjerteinfarkt og blodpropp ble svekket da analysene ble justert for CRP-nivåene til deltakerne.

Studien inkluderte nesten 15 000 personer som deltok i minst én av de tre Tromsøundersøkelsene mellom 1994 og 2008.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2016:

Fedmerelatert betennelse kobles til økt blodpropprisiko

(3) I den tredje artikkelen så forskerne på betydningen av vektendring over tid. De brukte info om nesten 18 000 personer som hadde deltatt i minst to av Tromsøundersøkelsene mellom 1986 og 2008. De som la på seg mer enn 7,5 kg mellom to undersøkelser hadde nesten dobbelt så høy risiko for å få blodpropp i bein eller lunge, sammenlignet med de som la på seg mindre. For deltakere som allerede i utgangspunktet hadde fedme, var risikoen nesten firedoblet dersom de la på seg mer enn 7,5 kg mellom undersøkelsene.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i fjor:

Vektøkning kan øke risiko for blodpropp

(4) Noen gener øker risikoen for blodpropp, og den siste studien i doktorgraden tyder på at økningen i risiko er like stor uansett hvor høy en person er. Høye personer har høyere risiko for blodpropp enn korte, men risikogenene har altså ingen innvirkning på denne sammenhengen.

Leave a reply