Oksidativt stress er koblet til flere risikofaktorer for utvikling av åreforkalkning, slik som røyking, høyt blodtrykk og forhøyet kolesterol i blodet. Oksidativt stress kan derfor finne sted inne i selve åreforkalkningene, og er blant prosessene som kan ødelegge arvematerialet vårt. DNA som blir ødelagt repareres først og fremst gjennom BER-signalveien, såkalt basekuttingsreparasjon. I plakk fra halspulsåren til pasienter med moderat til alvorlig åreforkalkning har forskere nå funnet økt uttrykk for 15 av 16 undersøkte gener som koder for proteiner i BER-signalveien. Også nivåene av et flertall av de fullverdige proteinene som ble undersøkt var økt.

– Funnene tyder på at økt basekuttingsreparasjon ved moderat og alvorlig åreforkalkning muligens utgjør en beskyttelsesmekanisme mot det genotoksiske stresset som skader DNA inne i plakk, sier førsteforfatter Tonje Skarpengland. Forskerne fant ingen forskjell i genuttrykket ut fra om pasientene hadde hatt nylige symptomer fra plakket, noe som tyder på at oppreguleringen av BER-signalveien skjer uavhengig av hvor stabilt plakket er.

Skader på mitokondrie-DNA

Forskerne benyttet plakk som var hentet ut fra halspulsårene til 162 pasienter med moderate til alvorlige karotisstenoser. Blodårer fra lysken til ti friske, avdøde organdonorer ble brukt som sammenligningsmateriale. Et segment av halspulsåren som ikke var synlig forkalket ble undersøkt hos åtte pasienter med karotisstenose, og også her var genuttrykket for mange av proteinene i BER-signalveien økt sammenlignet med i kontrollgruppa.

– Disse funnene indikerer at basekuttingsreparasjon også spiller en rolle allerede tidlig i åreforkalkningsprosessen – før selve plakkdannelsen, sier Skarpengland.

Undersøkelser fra noen av plakkene viste at DNA i cellekjernene var bevart sammenlignet med hos kontrollgruppa. DNA i de energiproduserende mitokondriene viste derimot mer skade, og totalmengden mitokondrielt DNA var også redusert i plakk sammenlignet med kontrollvevet.

– Dette kan være et tegn på at oppreguleringen av BER-signalveien i plakk beskytter og reparerer DNA i cellekjernen, men ikke i DNA lokalisert i mitokondriene. Det kan potensielt ha betydning for mitokondriefunksjonen til celler lokalisert inne i slike plakk, sier Skarpengland.

Forskerne fant også en sammenheng mellom genuttrykket for flere proteiner i BER-signalveien og genuttrykket for makrofager i plakkene. Dette gjaldt spesielt for antiinflammatoriske M2-makrofager. De spekulerer derfor i at M2-makrofager kan spille en rolle for økningen av diverse BER-proteiner og beskytte mot skader på DNA i plakk.

LES OGSÅ: Tonje Skarpengland har nylig disputert for sin doktorgrad om DNA-reparasjon og åreforkalkning ved Universitetet i Oslo. Hjertebloggen har også skrevet om andre studier fra doktorgraden:

DNA-reparasjonsgen beskytter mot åreforkalkning

Svekket DNA-reparasjon kan øke risiko for hjerteinfarkt

Leave a reply