Personer som har genetisk høy aktivitet av enzymet kreatinkinase kan være spesielt utsatt for høyt blodtrykk. Tidligere har bare sammenhengen mellom kreatinkinase og blodtrykk blitt bekreftet i store observasjonsstudier med ett måletidspunkt, og forskerne har dermed ikke kunnet studere eventuelle årsakssammenhenger.

For å se nærmere på det har forskere i Tromsø nå målt både kreatinkinase og blodtrykk ved to ulike anledninger med et drøyt års mellomrom. De inkluderte 120 personer som hadde fått målt høye nivåer av kreatinkinase under den sjette Tromsøundersøkelsen fra 2007 til 2008, og også 130 personer som hadde gjennomsnittlige verdier ble invitert til å delta.

Det viste seg at høye nivåer av kreatinkinase ved den første målingen hang sammen med høyt blodtrykk ett år senere. Da forskerne justerte for forskjeller i BMI mellom gruppene forsvant imidlertid nesten hele denne sammenhengen. Det kan tyde på at det ikke er noen årsakssammenheng mellom kreatinkinaseaktiviteten og høyt blodtrykk.

Genetisk høye nivåer av kreatinkinase kan henge sammen med nivåene av raske type II-muskelfibre. Disse muskelfibrene har lavere insulinfølsomhet enn type I-muskelfibre, og dermed kan potensialet for fettlagring være høyere. Hypotetisk kan dermed høy kreatinkinaseaktivitet føre med seg høyere BMI. Forskerne tar til orde for dyreforsøk som kan studere en slik hypotese nærmere.

Leave a reply