Målet for møtet er å få samlet forskningsmiljøet innenfor UNIKARDs satsingsområde
epidemiologisk forskning/registerforskning og diskutere potensielle samarbeidsprosjekt.

Sted og tid: 15. mars, 2011, kl 14-17, Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.

UNIKARD er en nasjonal forskningssatsning på hjerte- og karforskning i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG). UNIKARD har hovedvekt på epidemiologisk forskning/registerforskning, hjertesvikt og hjerte- og karkirurgi. Initiativet til UNIKARD kom i 2004, etter en evaluering av klinisk forskning i regi av Norges Forskningsråd. Det ble her avdekket en del svakheter som: Behov for økt satsing på samarbeid nasjonalt og internasjonal, behov for sterkere forskningsledelse, behov for klarere mål og strategier for forskningen, forskning som er bygd opp rundt enkeltpersoner bør vike til fordel for større grupper, og utstyr og teknikker bør være tilgjengelige som felles ressurs for flere. Organisasjonsmessig er prosjektet underlagt NSG, med ansvarlig samarbeidsorgan Helse Midt-Norge og NTNU v/Stig Slørdahl. NTNU ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har administrativt ansvar. Professor Ole Sejersted er leder for UNIKARDs styringsgruppe.

Målsettingene til UNIKARD er blant annet å fremme kardiovaskulær forskning på høyt internasjonalt nivå, fremme prosjektarbeid på tvers av regioner og etablerte forskningsgrupper, arbeide for å knytte norsk hjerte- og karforskning mot internasjonal forskning, gjøre norsk kardiovaskulær forskning attraktiv for nasjonale og internasjonale aktører, arbeide målrettet for å ta i bruk nye behandlingsstrategier for pasienter med hjerte- og karsykdommer i norsk helsevesen, ha en langsiktig strategi for forskerutdanning, arbeide for en bedre utnyttelse for infrastrukturen innenfor kardiovaskulær forskning, arbeide for å ta i bruk og bygge ut gode funksjonelle registre og biobanker og bidra til å etablere et nasjonalt hjerte- og karregister.

NFR støtter flerregionale samarbeidsprosjekt som omfatter minst tre helseregioner og søkerne må være forskere tilknyttet NSGs medlemsinstitusjoner for eksempel UNIKARD. Hver helseregion bidrar til hvert samarbeidsprosjekt med 1 mill kr. i 3 år. Forskningsrådet bidrar med et tillegg på 20 % av prosjektets totale budsjett.

Møtet ble holdt på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, kl 14.00 til 17.00 tirsdag 15. mars.

PROGRAM

14.00-14.15      Introduksjon v/ Prof. Ole Sejerstedt, leder UNIKARD 

14.15-14.30      UNIKARD visjoner v/Charlotte Björk Ingul, forskningskoordinator UNIKARD 

14.30-14.45      Norsk epidemiologisk forskning og UNIKARD v/Prof. Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø 

14.45-15.10      Hjertekarregisteret og muligheter for registerforskning v/Martha Ebbing, leder Hjertekarregisteret 

15.10-15.40      Pause m. wraps og frukt 

15.40-15.55      Presentasjon av CVDNOR prosjektet v/Sidsel Graff-Iversen, forsker FHI 

15.55-16.20      Presentasjon av HUNT 2 prosjektet med oppfølging i forhold til akutt hjerteinfarkt, og presentasjon av forebygging av langtidsskader på hjertet etter kreftbehandling v/Prof. Lars vatten, NTNU 

16.20-16.35      Presentasjon av CARDIAC-GEN, Prof. Ottar Nygård v/Martha Ebbing, leder Hjertekarregisteret 

16.35-17.00      Evt. presentasjon av andre potensielle UNIKARD prosjekter, oppsummering og diskusjon om veien fremover

Deltakere:                                                          

Etternavn Fornavn Arbeidssted epost
Altreuther Martin Norsk karkirurgisk register, St Olavs Hospital Martin.altreuther@stolav.no
Bønaa Kåre Prof. NTNU, St Olavs hospital kaare.harald.bonaa@ntnu.no
Dale Ane Overlege, NTNU, St Olavs hospital, UNIKARD ane.c.dale@gmail.com
Dyrset Mari NTNU, UNIKARD mari.dyrset@ntnu.no
Ebbing Marta Leder Hjertekarregisteret, Folkehelseinstituttet marta.ebbing@helse-bergen.no
Graff-Iversen Sidsel Forsker, Folkehelseinstituttet Sidsel.Graff.Iversen@fhi.no
Halbakken Erik Norsk karkirurgisk register, Sykehuset i Vestfold erik.halbakken@siv.no
Halvorsen Sigrun Overlege, Oslo universitetssykehus sigrun.h@online.no
Björk Ingul Charlotte Forskningskoordinator UNIKARD, NTNU charlotte.b.ingul@ntnu.no
Nilsen Jan Erik Daglig leder/overlege, NAKOS jen@nakos.no;
Njølstad Inger Prof. Universitetet i Tromsø inger.njolstad@uit.no
Risøe Cecilie Overlege, Oslo Universitetssykehus cecilie.risoe@oslo-universitetssykehus.no
Sejersted Ole M. Leder UNIKARD, Oslo Universitetssykehus o.m.sejersted@medisin.uio.no
Tjelmeland Ingvild Prosjektleder, Nasjonalt hjertestansregister Ingvild@nakos.no
Vatten Lars Prof., NTNU lars.vatten@ntnu.no